Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
magnoun USA: mæ'g UK: mæg
magnoun USA: mæ'g UK: mæg
magazinnoun
magazine drillnoun USA: mæ'gʌ·ziː"n drɪ'l UK: mægəziːn drɪl
magazine rackexp USA: mæ'gʌ·ziː"n ræ'k UK: mægəziːn ræk
magazine riflenoun USA: mæ'gʌ·ziː"n raɪ'fʌ·l UK: mægəziːn raɪfəl
magazine rightsnoun noun USA: mæ'gʌ·ziː"n raɪ'ts UK: mægəziːn raɪts
magenoun UK: meɪʤ
magentanoun USA: mʌ·ʤe'ntʌ· UK: məʤentə
maggotnoun USA: mæ'gʌ·t UK: mægət
maggotyadj UK: mægətiː
maginoun USA: meɪ'ʤaɪ· UK: meɪʤaɪ
magicnoun USA: mæ'ʤɪ·k UK: mæʤɪk
magicadj USA: mæ'ʤɪ·k UK: mæʤɪk
magic eyeexp USA: mæ'ʤɪ·k aɪ' UK: mæʤɪk aɪ
magic wandexp USA: mæ'ʤɪ·k wɔ'nd UK: mæʤɪk wɔnd
magicaladj USA: mæ'ʤɪ·kʌ·l UK: mæʤɪkl
magiciannoun USA: mʌ·ʤɪ'ʃʌ·n UK: məʤɪʃn
magisterialadj USA: mæ"ʤʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mæʤɪstɪərɪəl
Report or add missing word to a dictionary...