Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
numbersnoun USA: nʌ'mbəː·z UK: nʌmbəz
Numbers, Numeriexp UK: nʌmbəz njuːməraɪ
numbers of timesexp USA: nʌ'mbəː·z ʌ·v taɪ'mz UK: nʌmbəz ɔv taɪmz
numbers poolexp USA: nʌ'mbəː·z puː'l UK: nʌmbəz puːl
even numbersexp USA: iː'vʌ·n nʌ'mbəː·z UK: iːvn nʌmbəz
he numbers fourscore yearsexp UK: hiː nʌmbəz fɔːskɔːr jəːz
their numbers is legionexp USA: ðe'r nʌ'mbəː·z ʌ·z liː'ʤʌ·n UK: ðeər nʌmbəz ɪz liːʤən
incorrect numbers of parametersexp USA: ɪ"nkəː·e'kt nʌ'mbəː·z ʌ·v pəː·æ'mʌ·təː·z UK: ɪnkərekt nʌmbəz ɔv pəræmɪtəz
small in numbersexp USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
small in numbersadj USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
it's the numbers that payexp USA: ʌ·ts ðiː· nʌ'mbəː·z ðʌ·t peɪ' UK: ɪts ðiː nʌmbəz ðət peɪ
be superior in numbersv USA: biː· suː·pɪ'riː·əː· ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: biː suːpɪərɪər ɪn nʌmbəz
the book of numbersexp USA: ðiː· bʊ'k ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː bʊk ɔv nʌmbəz
the power of numbersexp USA: ðiː· paʊ'əː· ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː paʊər ɔv nʌmbəz
Report or add missing word to a dictionary...