Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
procedurenoun USA: proʊ·siː'ʤəː· UK: prəsiːʤər
proceduresnoun USA: proʊ·siː'ʤəː·z UK: prəsiːʤəz
clearing procedurenoun USA: klɪ'rɪ·ŋ proʊ·siː'ʤəː· UK: klɪərɪŋ prəsiːʤər
criminal procedureexp USA: krɪ'mʌ·nʌ·l proʊ·siː'ʤəː· UK: krɪmɪnl prəsiːʤər
expedited procedurenoun USA: e'kspʌ·daɪ"tʌ·d proʊ·siː'ʤəː· UK: ekspɪdaɪtɪd prəsiːʤər
invitation-to-tender procedureexp
penal procedureexp USA: piː'nʌ·l proʊ·siː'ʤəː· UK: piːnl prəsiːʤər
payment proceduresexp USA: peɪ'mʌ·nt proʊ·siː'ʤəː·z UK: peɪmənt prəsiːʤəz
payment proceduresexp USA: peɪ'mʌ·nt proʊ·siː'ʤəː·z UK: peɪmənt prəsiːʤəz
public procurement procedureexp USA: pʌ'blɪ·k proʊ·kyʊ'rmʌ·nt proʊ·siː'ʤəː· UK: pʌblɪk prəkjʊəmənt prəsiːʤər
rules of procedureexp USA: ruː'lz ʌ·v proʊ·siː'ʤəː· UK: ruːlz ɔv prəsiːʤər
cancellation of the tender procedureexp USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
cancellation of the tender procedureexp USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
Report or add missing word to a dictionary...