Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
rushnoun USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. bot
  2. informal
    1. There's always a rush to get tickets for the show.
        1. MIndig nagy a tolongás, hogy az előadásra jegyet szerezzenek.
rush!exp USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
rushv trans v USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
rushv intrans v USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
rush atv USA: rʌ'ʃ æ't UK: rʌʃ ət
rush hoursnoun noun USA: rʌ'ʃ aʊ'rz UK: rʌʃ aʊəz
rush intov USA: rʌ'ʃ ɪ"ntʌ· UK: rʌʃ ɪntuː
rush into sgv
rush jobnoun USA: rʌ'ʃ ʤoʊ'b UK: rʌʃ ʤoʊb
rush ordernoun USA: rʌ'ʃ ɔː'rdəː· UK: rʌʃ ɔːdər
rush outexp USA: rʌ'ʃ aʊ't UK: rʌʃ aʊt
rush throughv USA: rʌ'ʃ θruː' UK: rʌʃ θruː
rush to conclusionsexp USA: rʌ'ʃ tʌ· kʌ·nkluː'ʒʌ·nz UK: rʌʃ tuː kənkluːʒnz
rush-hournoun
rush-hour trafficexp
rushlightnoun UK: rʌʃlaɪt
please rush!exp USA: pliː'z rʌ'ʃ UK: pliːz rʌʃ
Report or add missing word to a dictionary...