Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
370
matches in the
timev trans v USA: taɪ'm UK: taɪm
   1. There is time for everything.
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
   2. There is a time for everything (for all things).
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
timev intrans v USA: taɪ'm UK: taɪm
  1. There is time for everything.
    1. Mindennek megvan a maga ideje.
  2. There is a time for everything (for all things).
    1. Mindennek megvan a maga ideje.
time / a long - agoadv USA: taɪ'm eɪ' lɔː'ŋ ʌ·goʊ' UK: taɪm eɪ lɔŋ əgoʊ
time / all the -exp USA: taɪ'm ɔː'l ðiː· UK: taɪm ɔːl ðiː
time allottedexp USA: taɪ'm ʌ·lɔ'tʌ·d UK: taɪm əlɔtɪd
time and againexp USA: taɪ'm ʌ·nd ʌ·geɪ'n UK: taɪm ənd əgen
time and timeadv USA: taɪ'm ʌ·nd taɪ'm UK: taɪm ənd taɪm
time / another -adv USA: taɪ'm ʌ·nʌ'ðəː· UK: taɪm ənʌðər
time / at all -sexp USA: taɪ'm æ't ɔː'l e's
time checknoun USA: taɪ'm tʃe'k UK: taɪm tʃek
time consumingexp USA: taɪ'm kʌ·nsuː'mɪ·ŋ UK: taɪm kənsjuːmɪŋ
time curvenoun USA: taɪ'm kəː'v UK: taɪm kəːv
time / every -exp USA: taɪ'm e'vriː· UK: taɪm evriː
time / every single -exp USA: taɪ'm e'vriː· sɪ'ŋgʌ·l UK: taɪm evriː sɪŋgl
time hangs heavy on his handsv USA: taɪ'm hæ'ŋz he'viː· ɔ'n hʌ·z hæ'nz UK: taɪm hæŋz heviː ɔn hɪz hændz
time / have a good - !exp USA: taɪ'm hæ'v eɪ' gʌ·d UK: taɪm hæv eɪ gʊd
time / have a great - !exp USA: taɪ'm hæ'v eɪ' greɪ't UK: taɪm hæv eɪ greɪt
time / have a hard -exp USA: taɪ'm hæ'v eɪ' hɔ'rd UK: taɪm hæv eɪ hɑd
time / in -exp USA: taɪ'm ɪ'n UK: taɪm ɪn
Report or add missing word to a dictionary...