Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
vannoun USA: væ'n UK: væn
vannoun USA: væ'n UK: væn
vanv trans v USA: væ'n UK: væn
vanv trans v USA: væ'n UK: væn
van inexp USA: væ'n ɪ'n UK: væn ɪn
van outexp USA: væ'n aʊ't UK: væn aʊt
vanadiumnoun USA: vʌ·neɪ'diː·ʌ·m UK: vəneɪdjəm
vandalnoun USA: væ'ndʌ·l UK: vændl
vandalismnoun USA: væ'ndʌ·lɪ"zʌ·m UK: vændəlɪzəm
van-dwellernoun
van-dwellersnoun noun
Vandykev trans v USA: væ"ndaɪ'k UK: vændaɪk
vandyke capeexp USA: væ"ndaɪ'k keɪ'p UK: vændaɪk keɪp
vandyke collarexp USA: væ"ndaɪ'k kɔ'ləː· UK: vændaɪk kɔlər
vandykesnoun UK: vændaɪks
vanenoun USA: veɪ'n UK: veɪn
vangnoun USA: væ'ŋ
vanguardnoun USA: væ'ngɔ"rd UK: vængɑd
van-guardnoun USA: væ'ngɔ"rd UK: vængɑd
Report or add missing word to a dictionary...