Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
veryadj USA: ve'riː· UK: veriː
veryadv USA: ve'riː· UK: veriː
very apropos remarkexp USA: ve'riː· æ"prʌ·poʊ' riː·mɔ'rk UK: veriː æprəpoʊ rɪmɑk
very bestexp USA: ve'riː· be'st UK: veriː best
very devilexp USA: ve'riː· de'vʌ·l UK: veriː devl
very firstadj USA: ve'riː· fəː'st UK: veriː fəːst
very goodexp USA: ve'riː· gʌ·d UK: veriː gʊd
very handsome boy from hungaryexp USA: ve'riː· hæ'nsʌ·m bɔɪ' fəː·m hʌ'ŋgəː·iː· UK: veriː hænsəm bɔɪ frɔm hʌŋgəriː
very high speed integrated circuitexp USA: ve'riː· haɪ' spiː'd ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'kʌ·t UK: veriː haɪ spiːd ɪntɪgreɪtɪd səːkɪt
very important personexp USA: ve'riː· ɪ"mpɔː'rtʌ·nt pəː'sʌ·n UK: veriː ɪmpɔːtnt pəːsn
very interestingexp USA: ve'riː· ɪ'ntəː·ʌ·stɪ·ŋ UK: veriː ɪntrəstɪŋ
very kind of youexp USA: ve'riː· kaɪ'nd ʌ·v yuː' UK: veriː kaɪnd ɔv juː
very large scale integrationexp USA: ve'riː· lɔ'rʤ skeɪ'l ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: veriː lɑʤ skeɪl ɪntɪgreɪʃn
very lightnoun USA: ve'riː· laɪ't UK: veriː laɪt
very likelyexp USA: ve'riː· laɪ'kliː· UK: veriː laɪkliː
very muchexp USA: ve'riː· mʌ'tʃ UK: veriː mʌtʃ
very much aliveadj USA: ve'riː· mʌ'tʃ ʌ·laɪ'v UK: veriː mʌtʃ əlaɪv
very much in earnestexp USA: ve'riː· mʌ'tʃ ɪ'n əː'nʌ·st UK: veriː mʌtʃ ɪn əːnɪst
very well!exp USA: ve'riː· we'l UK: veriː wel
very wellexp USA: ve'riː· we'l UK: veriː wel
Report or add missing word to a dictionary...