Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
vinenoun USA: vaɪ'n UK: vaɪn
vine-arbournoun
vine-dressernoun
vinegarnoun USA: vɪ'nʌ·gəː· UK: vɪnɪgər
vinegar-cruetnoun
vinegaryadj UK: vɪnɪgəriː
vine-growernoun
vine-growingnoun
vine-pestnoun
vinerynoun UK: vaɪnəriː
vine-stocknoun
vineyardnoun USA: vɪ'nyəː·d UK: vɪnjəd
vintage vineexp USA: vɪ'ntɪ·ʤ vaɪ'n UK: vɪntɪʤ vaɪn
white vineexp USA: hwaɪ't vaɪ'n UK: waɪt vaɪn
cider vinegarnoun USA: saɪ'dəː· vɪ'nʌ·gəː· UK: saɪdər vɪnɪgər
raspberry vinegarexp USA: ræ'zbe"riː· vɪ'nʌ·gəː· UK: rɑzbəriː vɪnɪgər
apple cider vinegarnoun USA: æ'pʌ·l saɪ'dəː· vɪ'nʌ·gəː· UK: æpl saɪdər vɪnɪgər
mother of vinegarexp USA: mʌ'ðəː· ʌ·v vɪ'nʌ·gəː· UK: mʌðər ɔv vɪnɪgər
Report or add missing word to a dictionary...