Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
watchv trans v USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
watchv intrans v USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
watch bandnoun USA: wɔ'tʃ bæ'nd UK: wɔtʃ bænd
Watch Committeenoun USA: wɔ'tʃ kʌ·mɪ'tiː· UK: wɔtʃ kəmɪtiː
watch overv USA: wɔ'tʃ oʊ'vəː· UK: wɔtʃ oʊvər
watch strapnoun USA: wɔ'tʃ stræ'p UK: wɔtʃ stræp
watch your step!exp USA: wɔ'tʃ yʊ'r ste'p UK: wɔtʃ jɔːr step
watchdognoun USA: wɔ'tʃdɔː"g UK: wɔtʃdɔg
watchernoun USA: wɔ'tʃəː· UK: wɔtʃər
watchfulnoun USA: wɔ'tʃfʌ·l UK: wɔtʃfəl
watchfullyadv UK: wɔtʃfəliː
watchfulnessnoun UK: wɔtʃfəlnəs
watchingnoun USA: wɔ'tʃɪ·ŋ UK: wɔtʃɪŋ
watchpostnoun
watchtowernoun UK: wɔtʃtaʊər
watchwordnoun USA: wɔ'tʃwəː"d UK: wɔtʃwəːd
calendar watchnoun USA: kæ'lʌ·ndəː· wɔ'tʃ UK: kælɪndər wɔtʃ
digital watchnoun USA: dɪ'ʤʌ·tʌ·l wɔ'tʃ UK: dɪʤɪtl wɔtʃ
keep watchexp USA: kiː'p wɔ'tʃ UK: kiːp wɔtʃ
Report or add missing word to a dictionary...