Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "átmeneti"

Created by: Anonymous, 2013/09/12 - 14:24
Last modified at: 2013/09/12 - 14:24
Search for "átmeneti" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Editor

  átmeneti mn
  transitory mn træ'nzʌ·tɔː"riː· trænsɪtriː
  transitional mn træ·nzɪ'ʃʌ·nʌ·l trænsɪʃənl
  transition mn træ·nzɪ'ʃʌ·n trænzɪʃn
  US transient mn træ'nʒʌ·nt trænzɪənt
  temporary mn te'mpəː·e"riː· temprəriː
  Ez csak ideiglenes megoldás a problémára.
  It is only a temporary solution to the problem.
  Az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt a rászoruló családoknak.
  The municipality offers temporary aid to needy families.
  tansient
  transient mn
  provisional mn prʌ·vɪ'ʒʌ·nʌ·l prəvɪʒənl
  interim mn ɪ'nəː·ʌ·m ɪntərɪm
  impermanent mn ɪmpəːmənənt
  fugacious mn fjuːgeɪʃəs
  extemporaneous mn ekstempəreɪnɪəs

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments