Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "érzékeny"

Created by: Anonymous, 2012/09/26 - 01:52
Last modified at: 2012/09/26 - 01:52
Search for "érzékeny" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Description

  A Nice-t talán nem kéne az érzékenyhez hozzákeverni. Főleg, hogy ott a helyes fonetikus kiejtés, viszont a hang a nice melléknevet ejti...

  Editor

  érzékeny mn
  touchy mn tʌ'tʃiː· tʌtʃiː
  testy fn te'stiː· testiː
  átv tender mn te'ndəː· tendər
  A karom nagyon érzékeny volt az injekció után.
  My arm was very tender after the injection.
  susceptible mn sʌ·se'ptʌ·bʌ·l səseptəbl
  sore mn sɔː'r sɔːr
  sentient mn senʃnt
  sensuous mn se'ntʃʌ·wʌ·s senʃʊəs
  sensitive fn se'nsʌ·tɪ·v sensɪtɪv
  sensible mn se'nsʌ·bʌ·l sensəbl
  responsive mn rʌ·spɔ'nsɪ·v rɪspɔnsɪv
  receptive mn riː·se'ptɪ·v rɪseptɪv
  Nice fn tul niː's niːs
  miffy mn
  irritable mn ɪ'rʌ·tʌ·bʌ·l ɪrɪtəbl
  have a thin skin kif hæ'v eɪ' θɪ'n skɪ'n hæv eɪ θɪn skɪn
  delicate mn de'lʌ·kʌ·t delɪkət

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments