Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "fajta"

Created by: Anonymous, 2021/10/07 - 15:37
Last modified at: 2021/10/07 - 15:37
Search for "fajta" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Editor

  fajta fn
  types fn taɪ'ps taɪps
  tribe fn traɪ'b traɪb
  style fn staɪ'l staɪl
  biol
  strain fn streɪ'n streɪn
  stock fn stɔ'k stɔk
  sort fn sɔː'rt sɔːt
  shape fn ʃeɪ'p ʃeɪp
  race fn reɪ's reɪs
  persuasion fn pəː·sweɪ'ʒʌ·n pəsweɪʒn
  nature fn neɪ'tʃəː· neɪtʃər
  make
  makűe i i meɪ'k meɪk
  kind fn kaɪ'nd kaɪnd
  Az ilyenfajta könyveket kedveled?
  Do you like this kind of books?
  ilk mn ɪ'lk ɪlk
  genus, genera fn ʤiː'nʌ·s ʤe'nəː·ʌ· ʤiːnəs ʤenərə
  biz description fn dʌ·skrɪ'pʃʌ·n dɪskrɪpʃn
  class fn klæ's klɑs
  cast mn kæ'st kɑst
  A fogorvos gipszlenyomatot készített a fogairól.
  The dentist made a plaster cast of his teeth.
  breed fn briː'd briːd
  biz brand fn bræ'nd brænd
  assortment fn ʌ·sɔː'rtmʌ·nt əsɔːtmənt
  -natured fn neɪ'tʃəː·d neɪtʃərd

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments