Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "kitartó"

Created by: Anonymous, 2020/01/25 - 15:07
Last modified at: 2020/01/25 - 15:07
Search for "kitartó" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Editor

  kitartó adj
  unwavering adj ʌ·nweɪ'vəː·ɪ·ŋ ʌnweɪvərɪŋ
  unceasing adj ʌ·nsiː'sɪ·ŋ ʌnsiːsɪŋ
  true adj truː' truː
  tough adj tʌ'f tʌf
  tenacious adj tʌ·neɪ'ʃʌ·s tɪneɪʃəs
  deleted
  sugar-daddy adj
  strenuous adj stre'nyuː·ʌ·s strenjʊəs
  sports
  informal slogger noun slɔgər
  persistent adj pəː·sɪ'stʌ·nt pəsɪstənt
  Még soha nem láttam ilyen kitartó orvvadászokat.
  I've never seen poachers this persistent.
  persevering adj pəːsɪvɪərɪŋ
  loyalist adj lɔɪ'ʌ·lʌ·st lɔɪəlɪst
  loyal adj lɔɪ'ʌ·l lɔɪəl
  long-suffering adj lɔŋsʌfərɪŋ
  insistent adj ɪ"nsɪ'stʌ·nt ɪnsɪstənt
  hard adv hɔ'rd hɑd
  enduring adj ʌ·ndʊ'rɪ·ŋ ɪndjʊərɪŋ
  dogged adj dɔː'gd dɔgɪd
  constant adj kɔ'nstʌ·nt kɔnstənt
  assiduous adj ʌ·sɪ'dwʌ·s əsɪdjʊəs

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments