Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "kitartó"

Created by: Anonymous, 2017/12/19 - 13:44
Last modified at: 2017/12/19 - 13:44
Search for "kitartó" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Description

  bár értem hogy hogyan gondolta a bővítő, de ennek a szónak men itt és nem így kéne szerepelnie

  Editor

  kitartó mn
  unwavering mn ʌ·nweɪ'vəː·ɪ·ŋ ʌnweɪvərɪŋ
  unceasing mn ʌ·nsiː'sɪ·ŋ ʌnsiːsɪŋ
  true mn truː' truː
  tough mn tʌ'f tʌf
  tenacious mn tʌ·neɪ'ʃʌ·s tɪneɪʃəs
  deleted
  sugar-daddy adj
  strenuous mn stre'nyuː·ʌ·s strenjʊəs
  sp
  biz slogger fn slɔgər
  persistent mn pəː·sɪ'stʌ·nt pəsɪstənt
  Még soha nem láttam ilyen kitartó orvvadászokat.
  I've never seen poachers this persistent.
  persevering mn pəːsɪvɪərɪŋ
  loyalist mn lɔɪ'ʌ·lʌ·st lɔɪəlɪst
  loyal mn lɔɪ'ʌ·l lɔɪəl
  long-suffering mn lɔŋsʌfərɪŋ
  insistent mn ɪ"nsɪ'stʌ·nt ɪnsɪstənt
  hard hsz hɔ'rd hɑd
  enduring mn ʌ·ndʊ'rɪ·ŋ ɪndjʊərɪŋ
  dogged mn dɔː'gd dɔgɪd
  constant mn kɔ'nstʌ·nt kɔnstənt
  assiduous mn ʌ·sɪ'dwʌ·s əsɪdjʊəs

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments