Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "növel"

Created by: Anonymous, 2013/09/19 - 08:06
Last modified at: 2013/09/19 - 08:06
Search for "növel" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Editor

  növel i
  deleted
  step up v trans v ste'p ʌ'p step ʌp
  send up i tsi se'nd ʌ'p send ʌp
  run up i tsi rʌ'n ʌ'p rʌn ʌp
  redouble i tsi riː·dʌ'bʌ·l rɪdʌbl
  raise i tsi reɪ'z reɪz
  put on i tsi pʊ't ɔ'n pʊt ɔn
  increase i tsi ɪ'nkriː"s ɪŋkriːs
  improve i tsi ɪ"mpruː'v ɪmpruːv
  heighten i tsi haɪ'tʌ·n haɪtn
  átv extend i tsi ɪ·kste'nd ɪkstend
  exacerbate i tsi ɪ·gzæ'səː·beɪ"t ɪgzæsəbeɪt
  enlarge i tsi ʌ·nlɔ'rʤ ɪnlɑʤ
  enhance i tsi e·nhæ'ns ɪnhɑns
  átv elevate i tsi e'lʌ·veɪ"t elɪveɪt
  augment i tsi ɔː·gme'nt ɔːgment
  rég aggravate i tsi æ'grʌ·veɪ"t ægrəveɪt
  add to i æ'd tʌ· æd tuː

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments