Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "szokásos"

Created by: Anonymous, 2017/04/28 - 21:41
Last modified at: 2017/04/28 - 21:41
Search for "szokásos" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Description

  duplicate

  Editor

  szokásos mn
  wonted mn woʊntɪd
  usual mn yuː'ʒuː·ʌ·l juːʒʊəl
  using mn yuː'zɪ·ŋ juːzɪŋ
  ruling mn ruː'lɪ·ŋ ruːlɪŋ
  routine mn ruːtiːn
  regular mn reɪ'gyʌ·ləː· regjʊlər
  A nagyim ragaszkodik a szokásos délutáni sétájához.
  My granny insists on her regular walk in the afternoon.
  ordinary fn ɔː'rdʌ·ne"riː· ɔːdnriː
  A cég promóciós kampányokat is szervez a szokásos reklámon túlmenően.
  The company organizes promotional campaigns other than ordinary advertising.
  habitual mn hʌ·bɪ'tʃuː·ʌ·l həbɪtʃʊəl
  general mn ʤe'nrʌ·l ʤenrəl
  customary mn kʌ'stʌ·me"riː· kʌstəməriː
  deleted
  customar adj
  accustomed mn ʌ·kʌ'stʌ·md əkʌstəmd
  acceptation fn æksepteɪʃn

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments