Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "veszélyes"

Created by: Anonymous, 2014/12/03 - 21:12
Last modified at: 2014/12/03 - 21:12
Search for "veszélyes" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Editor

  adj
  veszélyes v
  unsafe mn ʌ·nseɪ'f ʌnseɪf
  sticky mn stɪ'kiː· stɪkiː
  new
  mn
  deleted
  risky adj rɪ'skiː· rɪskiː
  perilous mn pe'rʌ·lʌ·s perələs
  irod parlous mn pɑləs
  nasty mn næ'stiː· nɑstiː
  malignant mn mʌ·lɪ'gnʌ·nt məlɪgnənt
  insecure mn ɪ'nsʌ·kyəː· ɪnsɪkjʊər
  hot mn hɔ't hɔt
  hazardous mn hæ'zəː·dʌ·s hæzədəs
  hairy mn he'riː· heəriː
  dangerous mn deɪ'nʤəː·ʌ·s deɪnʤərəs
  awkward mn ɔ'kwəː·d ɔːkwəd
  Ez egy veszélyes kereszteződés, vezess óvatosan.
  This is an awkward crossing to drive, be careful.

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments