Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
javításnoun
  1. reparation
   USA: re"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: repəreɪʃn
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
  1. improvement
   USA: ɪ"mpruː'vmʌ·nt UK: ɪmpruːvmənt
  1. enrichment
   USA: ʌ·nrɪ'tʃmʌ·nt UK: ɪnrɪtʃmənt
  1. darning
   UK: dɑnɪŋ
  1. darn
   USA: dɔ'rn UK: dɑn
  1. correction
   USA: kəː·e'kʃʌ·n UK: kərekʃn
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. A szerkesztő még tett néhány javítást a cikkben.
    1. The editor made a few amendments to the article.
  2. Az alapszabály módosítása minden tag tekintetében hatályba lép.
    1. The amendment to the statutes shall take effect in respect of each member.
  1. amelioration
   USA: ʌ·miː"lyəː·eɪ'ʃʌ·n UK: əmiːlɪəreɪʃn
javítás alattexp
  1. under repair
   USA: ʌ'ndəː· rʌ·pe'r UK: ʌndər rɪpeər
javítás alatt vanv
  1. be under repair
   USA: biː· ʌ'ndəː· rʌ·pe'r UK: biː ʌndər rɪpeər
javítás (EU)noun
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
javítás helyenoun
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
javítás (PHARE)noun
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
javítási munkáknoun
  1. repairs
   USA: riː·pe'rz UK: rɪpeəz
javításoknoun
  1. repairs
   USA: riː·pe'rz UK: rɪpeəz
(meg)javit; javitásv
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
futófelület javításv
  1. cap
   USA: kæ'p UK: kæp
Report or add missing word to a dictionary...