Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
kíváncsinoun
  1. wondering
   USA: wʌ'ndəː·ɪ·ŋ UK: wʌndərɪŋ
  1. pry
   USA: praɪ' UK: praɪ
  1. slang nosy
   USA: noʊ'ziː· UK: noʊziː
  1. nosey
   UK: noʊziː
  1. inquisitive
   USA: ɪ"nkwɪ'zʌ·tɪ·v UK: ɪnkwɪzətɪv
  1. inquiring
   USA: ɪ"nkwaɪ'əː·ɪ·ŋ UK: ɪnkwaɪərɪŋ
  1. gazing
   USA: geɪ'zɪ·ŋ UK: geɪzɪŋ
  1. curious
   USA: kyʊ'riː·ʌ·s UK: kjʊərɪəs
kíváncsiexp
  1. have itching ears
   USA: hæ'v ɪ'tʃɪ·ŋ iː'rz UK: hæv ɪtʃɪŋ ɪəz
kíváncsi emberv
  1. pry
   USA: praɪ' UK: praɪ
kíváncsi várakozásbanadv
  1. agog
   USA: ʌ·gɔ'g UK: əgɔg
kíváncsianadv
  1. tiptoe
   USA: tɪ'ptoʊ" UK: tɪptoʊ
  1. quizzically
   UK: kwɪzɪkliː
kíváncsiskodikv
  1. pry
   USA: praɪ' UK: praɪ
kíváncsiskodónoun
  1. prying
   USA: praɪ'ɪ·ŋ UK: praɪɪŋ
  1. nosy
   USA: noʊ'ziː· UK: noʊziː
kíváncsiskodó férfinoun
  1. betty
   USA: be'tiː· UK: betiː
kíváncsiságnoun
  1. indiscretion
   USA: ɪ"ndʌ·skre'ʃʌ·n UK: ɪndɪskreʃn
  1. curiosity
   USA: kyʊ"riː·ɔ'sʌ·tiː· UK: kjʊərɪɔsɪtiː
kíváncsiságot felkeltv
  1. informal intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
kíváncsivá teszv
  1. informal intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
érdeklődő, kíváncsiadj
  1. inquisitive
   USA: ɪ"nkwɪ'zʌ·tɪ·v UK: ɪnkwɪzətɪv
tolakodóan kíváncsiadj
  1. slang nosy
   USA: noʊ'ziː· UK: noʊziː
  1. inquisitorial
   UK: ɪnkwɪzɪtɔːrɪəl
csak kíváncsiskodom, hogy ...exp
  1. just out of curiosity, ...
   USA: ʤʌ·st aʊ't ʌ·v kyʊ"riː·ɔ'sʌ·tiː· UK: ʤʌst aʊt ɔv kjʊərɪɔsɪtiː
erre aztán kíváncsi vagyok!exp
  1. i wonder!
   USA: aɪ' wʌ'ndəː· UK: aɪ wʌndər
Report or add missing word to a dictionary...