Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
unokanoun
  1. grandchild
   USA: græ'ntʃaɪ"ld UK: græntʃaɪld
unokabátyanoun
  1. cousin
   USA: kʌ'zʌ·n UK: kʌzn
unokahúgnoun
  1. niece
   USA: niː's UK: niːs
  1. cousin
   USA: kʌ'zʌ·n UK: kʌzn
unokahúg fianoun
  1. grandnephew
   USA: græ"nne'fyuː· UK: grænnefjuː
unokahúg leányanoun
  1. grandniece
   UK: grænniːs
unokanővérnoun
  1. cousin
   USA: kʌ'zʌ·n UK: kʌzn
unokatestvérnoun
  1. coz
   USA: kɔ'z UK: kʌz
  1. cousin
   USA: kʌ'zʌ·n UK: kʌzn
unokatestvérek összességenoun
unokatestvéri kapcsolatnoun
unokatestvéri viszonynoun
unokatestvériesadj
  1. cousinly
   UK: kʌznliː
unokatestvérségnoun
unokaöccsnoun
  1. grandnephew
   USA: græ"nne'fyuː· UK: grænnefjuː
  1. cousin
   USA: kʌ'zʌ·n UK: kʌzn
unokaöccs leányanoun
  1. grandniece
   UK: grænniːs
unokaöcsnoun
  1. nephew
   USA: ne'fyuː· UK: nevjuː
unokaöcs fianoun
  1. grandnephew
   USA: græ"nne'fyuː· UK: grænnefjuː
unokaöcs, unokafivérnoun
  1. nephew
   USA: ne'fyuː· UK: nevjuː
elsőfokú unokatestvérexp
  1. full cousin
   USA: fʊ'l kʌ'zʌ·n UK: fʊl kʌzn
  1. first cousin
   USA: fəː'st kʌ'zʌ·n UK: fəːst kʌzn
  1. cousin german
   USA: kʌ'zʌ·n ʤəː'mʌ·n UK: kʌzn ʤəːmən
másodfokú unokatestvérexp
  1. second cousin
   USA: se'kʌ·n kʌ'zʌ·n UK: sɪkɔnd kʌzn
elsőfokú unokatestvér gyermekeexp
  1. first cousin once removed
   USA: fəː'st kʌ'zʌ·n wʌ'ns riː·muː'vd UK: fəːst kʌzn wʌns rɪmuːvd
Report or add missing word to a dictionary...