Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
500
matches in the
élv
  1. subsist
   USA: sʌ·bsɪ'st UK: səbsɪst
  1. figurative point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. poignancy
   USA: pɔɪ'nyʌ·nsiː· UK: pɔɪnjənsiː
  1. nib
   USA: nɪ'b UK: nɪb
  1. live
   USA: lɪ'v UK: lɪv
  1. Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk.
    1. Eat to live and not live to eat.
    1. Eat to live and not live to eat.
  1. live
   USA: lɪ'v UK: lɪv
  1. Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk.
    1. Eat to live and not live to eat.
    1. Eat to live and not live to eat.
  1. live by
   USA: lɪ'v baɪ' UK: lɪv baɪ
  1. ledge
   USA: le'ʤ UK: leʤ
  1. head
   USA: he'd UK: hed
 1. techn
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
  1. exist
   USA: ɪ·gzɪ'st UK: ɪgzɪst
  1. edge
   USA: e'ʤ UK: eʤ
  1. Óvatosan azzal a késsel, nagyon vág az éle.
    1. Careful with that knife, it has a very sharp edge.
 2. engin
  1. cutting edge
   USA: kʌ'tɪ·ŋ e'ʤ UK: kʌtɪŋ eʤ
  1. crease
   USA: kriː's UK: kriːs
él-adj
  1. ace
   USA: eɪ's UK: eɪs
él az alkalommalexp
  1. take tim by the forelock
   UK: teɪk tɪm baɪ ðiː fɔːlɔk
él vminek a lehetőségévelexp
élcelődés, tréfálkozásnoun
  1. bantering
   USA: bæ'ntəː·ɪ·ŋ UK: bæntərɪŋ
élcsapatnoun
  1. vanguard detachment
   USA: væ'ngɔ"rd diː·tæ'tʃmʌ·nt UK: vængɑd dɪtætʃmənt
  1. van
   USA: væ'n UK: væn
  1. advance party
   USA: ʌ·dvæ'ns pɔ'rtiː· UK: ədvɑns pɑtiː
éldegélv
  1. informal UK rub along
   USA: rʌ'b ʌ·lɔː'ŋ UK: rʌb əlɔŋ
élelemnoun
  1. victuals
   UK: vɪtlz
  1. viands
   UK: vaɪəndz
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. nutriment
   UK: njuːtrɪmənt
  1. meat
   USA: miː't UK: miːt
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
  1. jock
   USA: ʤɔ'k
  1. food
   USA: fuː'd UK: fuːd
  1. comestible
   UK: kəmestəbl
  1. aliment
   UK: ælɪmənt
élelemadagnoun
  1. dietary
   USA: daɪ'ʌ·te"riː· UK: daɪətəriː
élelemezésegészségügyi (növ)noun
élelemmel ellátv
  1. victual
   UK: vɪtl
  1. ration
   USA: reɪ'ʃʌ·n UK: ræʃn
élelmezv
  1. victual
   UK: vɪtl
  1. ration
   USA: reɪ'ʃʌ·n UK: ræʃn
  1. cater
   USA: keɪ'təː· UK: keɪtər
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
élelmezésnoun
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. provisioning
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nɪ·ŋ UK: prəvɪʒnɪŋ
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. keeping
   USA: kiː'pɪ·ŋ UK: kiːpɪŋ
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
  1. feeding
   USA: fiː'dɪ·ŋ UK: fiːdɪŋ
  1. catering
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ UK: keɪtərɪŋ
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
élelmezés lakássalnoun
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
élelmezési hivatalnoun
 1. mil
  1. commissariat
   UK: kɔmɪseərɪət
élelmezési irodanoun
élelmezési tisztnoun
  1. purser
   USA: pəː'səː· UK: pəːsər
élelmezőnoun
  1. caterer
   USA: keɪ'təː·əː· UK: keɪtərər
élelmicikknoun
  1. food product
   USA: fuː'd prɔ'dʌ·kt UK: fuːd prɔdʌkt
élelmiszernoun
  1. victuals
   UK: vɪtlz
  1. rations
   USA: ræ'ʃʌ·nz UK: ræʃnz
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. foodstuff
   USA: fuː'dstʌ"f UK: fuːdstʌf
  1. food
   USA: fuː'd UK: fuːd
  1. food-stuff
   USA: fuː'dstʌ"f UK: fuːdstʌf
  1. edibles
   USA: e'dʌ·bʌ·lz UK: edɪblz
  1. comestible
   UK: kəmestəbl
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...