Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
önfejűadj
  1. wrong-headed
   USA: rɔː'ŋhe"dʌ·d UK: rɔŋhedɪd
  1. willful
   USA: wɪ'lfʌ·l UK: wɪlfəl
  1. wilful
   UK: wɪlfəl
  1. wayward
   USA: weɪ'wəː·d UK: weɪwəd
  1. untoward
   USA: ʌ·ntʌ·wɔː'rd UK: ʌntəwɔːd
  1. stubborn
   USA: stʌ'bəː·n UK: stʌbən
  1. recalcitrant
   USA: rɪ·kæ'lsʌ·trʌ·nt UK: rɪkælsɪtrənt
  1. pigheaded
   UK: pɪghedɪd
  1. perverse
   USA: pəː·vəː's UK: pəvəːs
  1. pertinacious
   UK: pəːtɪneɪʃəs
  1. obstinate
   USA: ɔ'bstʌ·nʌ·t UK: ɔbstɪnət
  1. headstrong
   USA: he'dstrɔː"ŋ UK: hedstrɔŋ
  1. capricious
   USA: kʌ·prɪ'ʃʌ·s UK: kəprɪʃəs
önfejűenadv
  1. obstinately
   UK: ɔbstɪnətliː
  1. capriciously
   USA: kʌ·prɪ'ʃʌ·sliː· UK: kəprɪʃəsliː
önfejűségnoun
  1. wrong-headedness
   UK: rɔŋhedɪdnəs
  1. perversity
   USA: pəː·vəː'sʌ·tiː· UK: pəvəːsɪtiː
  1. perverseness
   UK: pəvəːsnəs
  1. pertinacity
   UK: pəːtɪnæsɪtiː
  1. obstinacy
   USA: ɔ'bstʌ·nʌ·siː· UK: ɔbstɪnəsiː
  1. capriciousness
   UK: kəprɪʃəsnɪs
  1. caprice
   USA: kʌ·priː's UK: kəpriːs
makacsság, csökönyösség, önfejűségnoun
  1. pigheadedness
   UK: pɪghedɪdnəs
Report or add missing word to a dictionary...