Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
összehasonlítv
  1. set together
   USA: se't tʌ·ge'ðəː· UK: set təgeðər
  1. set against
   USA: se't ʌ·ge'nst UK: set əgenst
  1. rare liken
   USA: laɪ'kʌ·n UK: laɪkən
  1. confront
   USA: kʌ·nfrʌ'nt UK: kənfrʌnt
  1. confer
   USA: kʌ·nfəː' UK: kənfəːr
  1. compare with
   USA: kʌ·mpe'r wʌ·ð UK: kəmpeər wɪð
  1. collate
   USA: kʌ·leɪ't UK: kəleɪt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
  1. bracket
   UK: brækɪt
összehasonlít vmit vmivelv
összehasonlít (vmvel)exp
  1. compare (with)
   USA: kʌ·mpe'r wʌ·ð UK: kəmpeər wɪð
összehasonlíthatatlanadj
  1. unparalleled
   USA: ʌ·npe'rʌ·le"ld UK: ʌnpærəleld
  1. incomparable
   USA: ɪ"nkɔ'mpəː·ʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔmprəbl
összehasonlíthatatlanuladv
  1. out and away
   USA: aʊ't ʌ·nd ʌ·weɪ' UK: aʊt ənd əweɪ
összehasonlíthatóadj
  1. comparable
   USA: kʌ·mprʌ·bʌ·l UK: kɔmpərəbl
összehasonlíthatóságnoun
  1. comparability
   USA: kɔ"mpəː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: kɔmpərəbɪlɪtiː
összehasonlítvaexp
  1. compared with
   USA: kʌ·mpe'rd wʌ·ð UK: kəmpeəd wɪð
  1. compared to
   USA: kʌ·mpe'rd tʌ· UK: kəmpeəd tuː
  1. as compared with
   USA: e'z kʌ·mpe'rd wʌ·ð UK: əz kəmpeəd wɪð
  1. as compared to
   USA: e'z kʌ·mpe'rd tʌ· UK: əz kəmpeəd tuː
összehasonlításnoun
  1. contrasting
   USA: kʌ·ntræ'stɪ·ŋ UK: kəntrɑstɪŋ
  1. comparison
   USA: kʌ·mpe'rʌ·sʌ·n UK: kəmpærɪsn
  1. collating
   UK: kəleɪtɪŋ
összehasonlítás végettexp
  1. for comparison
   USA: frəː· kʌ·mpe'rʌ·sʌ·n UK: fəː kəmpærɪsn
összehasonlítási hibaexp
  1. compare error
   USA: kʌ·mpe'r e'rəː· UK: kəmpeər erər
összehasonlítási/viszonyítási alapnoun
  1. benchmark
   USA: be'ntʃmɔ"rk UK: bentʃmɑk
összehasonlításképpenexp
  1. put in context
   USA: pʊ't ɪ'n kɔ'nte·kst UK: pʊt ɪn kɔntekst
összehasonlítóadj
  1. comparative
   USA: kʌ·mpe'rʌ·tɪ·v UK: kəmpærətɪv
összehasonlító néprajznoun
  1. ethnology
   USA: e·θnɔ'lʌ·ʤiː· UK: eθnɔləʤiː
összehasonlító vízszintexp
  1. datum level
   USA: deɪ'tʌ·m le'vʌ·l UK: deɪtəm levl
az összehasonlítás véget értexp
  1. compare process ended
   USA: kʌ·mpe'r prɔ'se"s e'ndʌ·d UK: kəmpeər proʊses endɪd
a file-ok összehasonlítása okexp
  1. files compare ok
   USA: faɪ'lz kʌ·mpe'r oʊ'keɪ'
nem lehet vele összehasonlítaniexp
  1. not to be compared with
   USA: nɔ't tʌ· biː· kʌ·mpe'rd wʌ·ð UK: nɔt tuː biː kəmpeəd wɪð
Report or add missing word to a dictionary...