Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
117
matches in the
bérnoun
  1. wage
   USA: weɪ'ʤ UK: weɪʤ
  1. informal UK screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. US rental
   USA: re'ntʌ·l UK: rentl
  1. payment
   USA: peɪ'mʌ·nt UK: peɪmənt
  1. pay
   USA: peɪ' UK: peɪ
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
béranyanoun
  1. surrogate mother
   USA: səː'ʌ·geɪ"t mʌ'ðəː· UK: sʌrəgeɪt mʌðər
bérautónoun
  1. car rental
   USA: kɔ'r re'ntʌ·l UK: kɑr rentl
bérbe adv
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
  1. let out
   USA: le't aʊ't UK: let aʊt
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
  1. hire out
   USA: haɪ'r aʊ't UK: haɪər aʊt
  1. freight
   USA: freɪ't UK: freɪt
  1. farm
   USA: fɔ'rm UK: fɑm
bérbe adniexp
  1. hire out
   USA: haɪ'r aʊ't UK: haɪər aʊt
bérbe adottnoun
  1. leasehold
   USA: liː'shoʊ"ld UK: liːshoʊld
bérbe (ki)adexp
  1. lease out
   USA: liː's aʊ't UK: liːs aʊt
bérbe nem adottadj
  1. untenanted
   UK: ʌntenəntɪd
bérbe veszv
  1. take by lease
   USA: teɪ'k baɪ' liː's UK: teɪk baɪ liːs
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
  1. freight
   USA: freɪ't UK: freɪt
  1. farm
   USA: fɔ'rm UK: fɑm
  1. charter
   USA: tʃɔ'rtəː· UK: tʃɑtər
bérbe vesz; (lak)bérv
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
bérbe vettadj
  1. leasehold
   USA: liː'shoʊ"ld UK: liːshoʊld
bérbe vevőnoun
  1. hirer
   UK: haɪərə
bérbeadásnoun
  1. letting
   USA: le'tɪ·ŋ UK: letɪŋ
  1. let
   USA: le't UK: let
 1. law
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
bérbeadónoun
  1. lessor
   USA: le'səː· UK: lesɔːr
bérbefagyasztásnoun
bérbeveszv
  1. take on lease
   USA: teɪ'k ɔ'n liː's UK: teɪk ɔn liːs
bérbevételnoun
  1. leasehold
   USA: liː'shoʊ"ld UK: liːshoʊld
 1. law
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
bércnoun
  1. crag
   UK: kræg
bércsökkentésnoun
  1. wage cut
   USA: weɪ'ʤ kʌ't UK: weɪʤ kʌt
bérelv
  1. tenant
   USA: te'nʌ·nt UK: tenənt
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
 1. US
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
Report or add missing word to a dictionary...