Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
beverv
  1. strike in
   USA: straɪ'k ɪ'n UK: straɪk ɪn
  1. stave
   USA: steɪ'v UK: steɪv
  1. stave in
   USA: steɪ'v ɪ'n UK: steɪv ɪn
  1. ram
   USA: ræ'm UK: ræm
  1. ram into
   USA: ræ'm ɪ"ntʌ· UK: ræm ɪntuː
 1. print
  1. prick
   USA: prɪ'k UK: prɪk
  1. knock in
   USA: nɔ'k ɪ'n UK: nɔk ɪn
  1. insert
   USA: ɪ'nsəː"t UK: ɪnsəːt
  1. hammer in
   USA: hæ'məː· ɪ'n UK: hæmər ɪn
  1. burr
   USA: bəː' UK: bəːr
  1. slang bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. bespatter
   UK: bɪspætə
  1. beat into
   USA: biː't ɪ"ntʌ· UK: biːt ɪntuː
  1. informal bash
   USA: bæ'ʃ UK: bæʃ
bever (cölöpöt)v
  1. ram down
   USA: ræ'm daʊ'n UK: ræm daʊn
bever (szeget)v
  1. drive, drove, driven
   USA: draɪ'v droʊ'v drɪ'vʌ·n UK: draɪv droʊv drɪvn
bever vmit vmibev
  1. beat into
   USA: biː't ɪ"ntʌ· UK: biːt ɪntuː
beverésnoun
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. plugging
   USA: plʌ'gɪ·ŋ UK: plʌgɪŋ
  1. driving
   USA: draɪ'vɪ·ŋ UK: draɪvɪŋ
  1. beating
   USA: biː'tɪ·ŋ UK: biːtɪŋ
kalapács; beverv
  1. hammer
   USA: hæ'məː· UK: hæmər
ferdén bever (szöget)v
  1. toe
   USA: toʊ' UK: toʊ
egészen bever vmitv
csapszegek beverésenoun
 1. techn
  1. bolting
   USA: boʊ'ltɪ·ŋ UK: boʊltɪŋ
szegek beverésenoun
  1. tacking
   USA: tæ'kɪ·ŋ UK: tækɪŋ
bevérezv
  1. bloody
   USA: blʌ'diː· UK: blʌdiː
bevérzettadj
  1. bloody
   USA: blʌ'diː· UK: blʌdiː
bevérzett szemekexp
  1. bloodshot eyes
   UK: blʌdʃɔt aɪz
Report or add missing word to a dictionary...