Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
biztosítv
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. strengthen
   USA: stre'ŋθʌ·n UK: streŋθn
  1. secure
   USA: sɪ·kyʊ'r UK: sɪkjʊər
  1. insure
   USA: ɪ"nʃʊ'r UK: ɪnʃʊər
  1. indemnify
   USA: ɪ"nde'mnʌ·faɪ" UK: ɪndemnɪfaɪ
  1. guarantee
   USA: ge"rʌ·ntiː' UK: gærəntiː
  1. ensure
   USA: ʌ·nʃʊ'r UK: ɪnʃʊər
  1. Mai győzelme biztosította helyét a wimbledoni döntőben.
    1. His victory today has ensured a place in the Wimbledon Final for him.
 1. fin econ
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. authorize
   USA: ɔː'θəː·aɪ"z UK: ɔːθəraɪz
  1. assure
   USA: ʌ·ʃʊ'r UK: əʃʊər
 2. naut
  1. anchor
   USA: æ'ŋkəː· UK: æŋkər
biztosít (kötéllel, hegy- ill. falmászásnál)v
  1. belay
   UK: bɪleɪ
biztosít vkit vmirőlv
biztosíthatom (arról), hogyexp
  1. i can ensure you that
   USA: aɪ' kʌ·n ʌ·nʃʊ'r yuː' ðʌ·t UK: aɪ kæn ɪnʃʊər juː ðət
biztosíthatom róla, hogyexp
  1. let me tell you
   USA: le't miː' te'l yuː' UK: let miː tel juː
biztosítja a rendetv
  1. figurative police
   USA: pʌ·liː's UK: pəliːs
biztosítottnoun
  1. secure
   USA: sɪ·kyʊ'r UK: sɪkjʊər
  1. insured
   USA: ɪ"nʃʊ'rd UK: ɪnʃʊəd
  1. ensured
   USA: ʌ·nʃʊ'rd UK: ɪnʃʊəd
  1. assured
   USA: ʌ·ʃʊ'rd UK: əʃʊəd
biztosított betegnoun
  1. panel patient
   USA: pæ'nʌ·l peɪ'ʃʌ·nt UK: pænl peɪʃnt
biztosított személynoun
  1. policy-holder
   USA: pɔ'lʌ·siː·hoʊ"ldəː· UK: pɔləsiːhoʊldə
biztosíttatv
 1. fin econ
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
biztosítva van vmi ellenv
biztosításnoun
 1. mil
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. insurance
   USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪnʃʊərəns
  1. A kötvény tűz esetére megfelelő biztosítást tartalmaz?
    1. Does the insurance policy provide adequate cover against fire?
    1. Does the insurance policy provide adequate cover against fire?
 2. mil
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. A kötvény tűz esetére megfelelő biztosítást tartalmaz?
    1. Does the insurance policy provide adequate cover against fire?
    1. Does the insurance policy provide adequate cover against fire?
  1. UK assurance
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·ns UK: əʃʊərəns
biztosítási bélyegnoun
biztosítási díjnoun
  1. premium
   USA: priː'miː·ʌ·m UK: priːmɪəm
biztosítási díjrészletnoun
  1. premium
   USA: priː'miː·ʌ·m UK: priːmɪəm
biztosítási kárbecslőnoun
  1. claim adjuster
   USA: kleɪ'm ʌ·ʤʌ'stəː· UK: kleɪm əʤʌstər
biztosítási kötvénynoun
  1. insurance policy
   USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns pɔ'lʌ·siː· UK: ɪnʃʊərəns pɔləsiː
biztosítási kötvényblankettav
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
biztosítási lapexp
  1. insurance card
   USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns kɔ'rd UK: ɪnʃʊərəns kɑd
Report or add missing word to a dictionary...