Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
cigánynoun
  1. tinkler
   USA: tɪ'ŋkʌ·ləː· UK: tɪŋklə
  1. Scot tinker
   USA: tɪ'ŋkəː· UK: tɪŋkər
  1. romany
   USA: roʊ'mʌ·niː· UK: rɔməniː
  1. gypsy
   USA: ʤɪ'psiː· UK: ʤɪpsiː
  1. gipsy
   UK: ʤɪpsiː
  1. informal gippo
  1. old Egyptian
   USA: ɪ·ʤɪ'pʃʌ·n UK: ɪʤɪpʃn
  1. bohemian
   USA: boʊ·hiː'miː·ʌ·n UK: boʊhiːmɪən
cigány képűadj
  1. dusky
   UK: dʌskiː
cigány, romaadj
  1. gipsy
   UK: ʤɪpsiː
cigányfúrónoun
  1. auger
   USA: ɔː'gəː· UK: ɔːgər
cigányhalnoun
  1. tench, tench
   USA: te'ntʃ te'ntʃ UK: tentʃ tentʃ
cigánykereket hányexp
  1. turn pin-wheel
   UK: təːn pɪnwiːl
  1. turn cartwheels
   USA: təː'n kɔ'rtwiː"lz UK: təːn kɑtwiːlz
  1. tumble
   USA: tʌ'mbʌ·l UK: tʌmbl
cigánykerekezikexp
  1. turn cart-wheels
   USA: təː'n kɔ'rtwiː"lz UK: təːn kɑtwiːlz
cigányosan élőnoun
cigányosan élőknoun
cigánypetrezselyemnoun
  1. coriander
   USA: kɔː"riː·æ'ndəː· UK: kɔrɪændə
cigányzeneexp
  1. gypsy music
   USA: ʤɪ'psiː· myuː'zɪ·k UK: ʤɪpsiː mjuːzɪk
cigányútra megyv
  1. go down the wrong way
   USA: goʊ' daʊ'n ðiː· rɔː'ŋ weɪ' UK: goʊ daʊn ðiː rɔŋ weɪ
Report or add missing word to a dictionary...