Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
100
matches in the
csőv
 1. arch engin
  1. tube
   USA: tyuː'b UK: tjuːb
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
  1. passage
   USA: pæ'sʌ·ʤ UK: pæsɪʤ
  1. duct
   USA: dʌ'kt UK: dʌkt
 2. electr
  1. conduit
   USA: kɔ'ndwɪ"t UK: kɔndwɪt
cső-adj
  1. tubular
   USA: tuː'byʌ·ləː· UK: tjuːbjʊlər
cső szájanoun
 1. techn
  1. branch
   USA: bræ'ntʃ UK: brɑntʃ
csőbarométernoun
  1. siphon barometer
   USA: saɪ'fʌ·n bəː·ɔ'mʌ·təː· UK: saɪfən bərɔmɪtər
csőbe húzv
  1. Scot jink
   UK: ʤɪŋk
  1. gyp
   USA: ʤɪ'p UK: ʤɪp
  1. euchre
   USA: yuː'kəː· UK: juːkə
csőbe húz vkitv
  1. trade sy down the river
   USA: treɪ'd saɪ' daʊ'n ðiː· rɪ'vəː·
  1. sell sy down the river
   USA: se'l saɪ' daʊ'n ðiː· rɪ'vəː·
csőbe húz/átejtexp
  1. sell down the river
   USA: se'l daʊ'n ðiː· rɪ'vəː· UK: sel daʊn ðiː rɪvər
csőbilincsnoun
 1. techn
  1. collar
   USA: kɔ'ləː· UK: kɔlər
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
  1. clam
   USA: klæ'm UK: klæm
  1. buckle
   USA: bʌ'kʌ·l UK: bʌkl
csőburkolatexp
  1. tubular housing
   USA: tuː'byʌ·ləː· haʊ'zɪ·ŋ UK: tjuːbjʊlər haʊzɪŋ
csőcseléknoun
  1. informal vermin
   USA: vəː'mɪ"n UK: vəːmɪn
  1. tag-rag
   UK: tægræg
  1. rout
   UK: raʊt
  1. riffraff
   USA: rɪ'fræ"f
  1. riff-raff
   USA: rɪ'fræ"f
  1. ragtag
   USA: ræ'gtæ"g UK: rægtæg
  1. ragtag and bobtail
   UK: rægtæg ənd bɔbteɪl
  1. rabble
   USA: ræ'bʌ·l UK: ræbl
  1. pej mob
   USA: mɔ'b UK: mɔb
csőcselék-adj
  1. informal scummy
   UK: skʌmiː
csőcsonknoun
  1. manifold
   USA: mæ'nʌ·foʊ"ld UK: mænɪfoʊld
csődnoun
  1. Aus squib
   UK: skwɪb
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. insolvency
   USA: ɪ"nsɔ'lvʌ·nsiː· UK: ɪnsɔlvənsiː
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
  1. Carey Street
   USA: ke'riː· striː't
  1. bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. breakdown
   USA: breɪ'kdaʊ"n UK: breɪkdaʊn
  1. break-down
   USA: breɪ'kdaʊ"n UK: breɪkdaʊn
  1. bankruptcy
   USA: bæ'ŋkrʌ·psiː· UK: bæŋkrəpsiː
csődbe jutv
  1. go smash
   USA: goʊ' smæ'ʃ UK: goʊ smæʃ
csődbe jutottnoun
  1. bankrupt
   USA: bæ'ŋkrʌ·pt UK: bæŋkrʌpt
csődbe megyv
  1. become bankrupt
   USA: bɪ·kʌ'm bæ'ŋkrʌ·pt UK: bɪkʌm bæŋkrʌpt
csődbe megy egymilliós tartozássalexp
  1. fail for a million
   USA: feɪ'l frəː· eɪ' mɪ'lyʌ·n UK: feɪl fəː eɪ mɪlɪən
csődbe viszv
  1. bankrupt
   USA: bæ'ŋkrʌ·pt UK: bæŋkrʌpt
csődindítványexp
  1. petition in bankruptcy
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n ɪ'n bæ'ŋkrʌ·psiː· UK: pɪtɪʃn ɪn bæŋkrəpsiː
csődkérelemexp
  1. petition in bankruptcy
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n ɪ'n bæ'ŋkrʌ·psiː· UK: pɪtɪʃn ɪn bæŋkrəpsiː
Report or add missing word to a dictionary...