Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
egyetértésnoun
  1. unity
   USA: yuː'nʌ·tiː· UK: juːnɪtiː
  1. unison
   USA: yuː'nʌ·sʌ·n UK: juːnɪsn
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. understanding
   USA: ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: ʌndəstændɪŋ
  1. rapport
   USA: ræ·pɔː'r UK: ræpɔːr
  1. consort
   USA: kʌ·nsɔː'rt UK: kɔnsɔːt
  1. concurrence
   USA: kʌ·nkəː'ʌ·ns UK: kənkʌrəns
  1. concordance
   UK: kənkɔːdəns
  1. concord
   USA: kɔ'nkəː·d UK: kɔŋkɔːd
  1. concert
   USA: kʌ·nsəː't UK: kɔnsət
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. amicability
   UK: æmɪkəbɪlɪtiː
  1. accordance
   USA: ʌ·kɔː'rdʌ·ns UK: əkɔːdəns
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
egyetértés hiányanoun
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
egyetértésbenadv
  1. in conjunction with sy
   USA: ɪ'n kʌ·nʤʌ'ŋkʃʌ·n wʌ·ð saɪ'
  1. coincidently
   UK: koʊɪnsɪdəntliː
egyetértésben cselekszikv
  1. act in unison with sy
   USA: æ'kt ɪ'n yuː'nʌ·sʌ·n wʌ·ð saɪ'
egyetértésben van valakivelv
  1. collude
   USA: kʌ·luː'd UK: kəluːd
bűnös egyetértésnoun
 1. law
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
teljes egyetértésbenadv
  1. solidly
   USA: sɔ'lʌ·dliː· UK: sɔlɪdliː
  1. bodily
   USA: bɔ'dʌ·liː· UK: bɔdəliː
Report or add missing word to a dictionary...