Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
140
matches in the
engedv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. Az ajtó engedett a nyomásnak, beléptek.
    1. The door yielded to the pressure, and they passed in together.
    1. The door yielded to the pressure, and they passed in together.
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. Az ajtó engedett a nyomásnak, beléptek.
    1. The door yielded to the pressure, and they passed in together.
    1. The door yielded to the pressure, and they passed in together.
  1. old suffer
   USA: sʌ'fəː· UK: sʌfər
  1. submit
   USA: sʌ·bmɪ't UK: səbmɪt
  1. relent
   USA: rʌ·le'nt UK: rɪlent
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. permits
   USA: pəː'mɪ"ts UK: pəːmɪts
  1. permit
   USA: pəː'mɪ"t UK: pəːmɪt
  1. permit
   USA: pəː'mɪ"t UK: pəːmɪt
  1. tartózkodási engedély
    1. residence permit
  1. knuckle down
   USA: nʌ'kʌ·l daʊ'n UK: nʌkl daʊn
  1. have, had
   USA: hæ'v hæ'd UK: hæv həd
  1. give in
   USA: gɪ'v ɪ'n UK: gɪv ɪn
  1. defer
   USA: dʌ·fəː' UK: dɪfəːr
  1. concede
   USA: kʌ·nsiː'd UK: kənsiːd
  1. come round
   USA: kʌ'm raʊ'nd UK: kʌm raʊnd
  1. bate
   USA: beɪ't UK: beɪt
  1. regional allow
   USA: ʌ·laʊ' UK: əlaʊ
  1. allow of
   USA: ʌ·laʊ' ʌ·v UK: əlaʊ ɔv
enged a fagyexp
  1. the frost is yielding
   USA: ðiː· frɔː'st ʌ·z yiː'ldɪ·ŋ UK: ðiː frɔst ɪz jiːldɪŋ
enged a zárkózottságábólv
  1. expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
enged, hagyexp
  1. let , let , let
   USA: le't le't le't UK: let let let
enged vkinekv
  1. give sy his head
   USA: gɪ'v saɪ' hʌ·z he'd
enged vmibenv
  1. cede
   USA: siː'd UK: siːd
enged vmibőlv
  1. bate
   USA: beɪ't UK: beɪt
enged vminekv
enged (árból)v
  1. take off
   USA: teɪ'k ɔː'f UK: teɪk ɔf
  1. knock off
   USA: nɔ'k ɔː'f UK: nɔk ɔf
engedd el!interj
  1. avast!
   UK: əvɑst
engedd meg, hogy megtegyem.exp
  1. let / - me do it.
   USA: le't miː' duː' ʌ·t UK: let miː duː ɪt
engedelemnoun
  1. leave
   USA: liː'v UK: liːv
  1. Az eltávozás és a betegség napjai nem számítanak munkanapnak.
    1. Days of leave and sickness do not count as working days.
  2. Kaptál rá engedélyt, hogy ma délután idejöhess?
    1. Have you got leave to come here this afternoon?
engedelmesadj
  1. informal tame
   USA: teɪ'm UK: teɪm
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. submissive
   USA: sʌ·bmɪ'sɪ·v UK: səbmɪsɪv
  1. observant
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·nt UK: əbzəːvənt
  1. obedient
   USA: oʊ·biː'diː·ʌ·nt UK: əbiːdɪənt
  1. manageable
   USA: mæ'nɪ·ʤʌ·bʌ·l UK: mænɪʤəbl
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. dutiful
   USA: duː'tiː·fʌ·l UK: djuːtɪfəl
  1. duteous
   UK: djuːtɪəs
  1. deferential
   USA: de"fəː·e'nʃʌ·l UK: defərenʃl
  1. conformable
   UK: kənfɔːməbl
  1. US biddable
   UK: bɪdəbl
engedelmesenadv
  1. submissively
   UK: səbmɪsɪvliː
  1. obediently
   USA: oʊ·biː'dyʌ·ntliː· UK: əbiːdɪəntliː
  1. dutifully
   USA: duː'tiː·fʌ·liː· UK: djuːtɪfəliː
  1. deferentially
   UK: defərenʃəliː
engedelmeskedikv
  1. submit
   USA: sʌ·bmɪ't UK: səbmɪt
  1. obey
   USA: oʊ·beɪ' UK: əbeɪ
engedelmeskedik nekem/kezemhez törtemexp
  1. he eats out of my hand
   USA: hiː' iː'ts aʊ't ʌ·v maɪ' hæ'nd UK: hiː iːts aʊt ɔv maɪ hænd
engedelmeskedésnoun
  1. submission
   USA: sʌ·bmɪ'ʃʌ·n UK: səbmɪʃn
engedelmességnoun
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. submissiveness
   UK: səbmɪsɪvnəs
  1. submission
   USA: sʌ·bmɪ'ʃʌ·n UK: səbmɪʃn
  1. obedience
   USA: oʊ·biː'diː·ʌ·ns UK: əbiːdɪəns
  1. equipage
   UK: ekwɪpɪʤ
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
engedelmévelexp
  1. by your leave
   USA: baɪ' yʊ'r liː'v UK: baɪ jɔːr liːv
engedetlenadj
  1. unruly
   USA: ʌ·nruː'liː· UK: ʌnruːliː
  1. rebellious
   USA: rʌ·be'lyʌ·s UK: rɪbelɪəs
  1. intractable
   USA: ɪ"ntræ'ktʌ·bʌ·l UK: ɪntræktəbl
  1. froward
   UK: froʊəd
  1. disobedient
   USA: dɪ"soʊ·biː'diː·ʌ·nt UK: dɪsəbiːdɪənt
Report or add missing word to a dictionary...