Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
fogyasztónoun
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
  1. consumptive
   UK: kənsʌmptɪv
  1. consumer
   USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
fogyasztó, fogyasztói (PHARE)noun
  1. consumer
   USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
fogyasztói csomagolás (növ)exp
  1. consumer packaging
   USA: kʌ·nsuː'məː· pæ'kɪ·ʤɪ·ŋ UK: kənsjuːmər pækɪʤɪŋ
fogyasztói társadalomnoun
  1. consumer society
   USA: kʌ·nsuː'məː· sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: kənsjuːmər səsaɪətiː
fogyasztói árexp
  1. shop price
   USA: ʃɔ'p praɪ's UK: ʃɔp praɪs
fogyasztói ár (PHARE)exp
  1. consumer price
   USA: kʌ·nsuː'məː· praɪ's UK: kənsjuːmər praɪs
fogyasztóvédelemnoun
  1. consumer protection
   USA: kʌ·nsuː'məː· pəː·te'kʃʌ·n UK: kənsjuːmər prətekʃn
fogyasztóvédelem (EU)exp
  1. consumer protection
   USA: kʌ·nsuː'məː· pəː·te'kʃʌ·n UK: kənsjuːmər prətekʃn
fogyasztóvédelem (PHARE)exp
  1. consumer protection
   USA: kʌ·nsuː'məː· pəː·te'kʃʌ·n UK: kənsjuːmər prətekʃn
Report or add missing word to a dictionary...