Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
fordulatnoun
  1. wimple
   UK: wɪmpl
  1. figurative twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. swerve
   USA: swəː'v UK: swəːv
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
  1. juncture
   USA: ʤʌ'ŋktʃəː· UK: ʤʌŋktʃər
 1. mil
  1. facing
   USA: feɪ'sɪ·ŋ UK: feɪsɪŋ
  1. corner
   USA: kɔː'rnəː· UK: kɔːnər
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
fordulatokv
  1. turns
   USA: təː'nz UK: təːnz
fordulat(szám)noun
  1. rev
   USA: re'v UK: rev
fordulatszámnoun
  1. rev
   USA: re'v UK: rev
fordulatszám-elmaradásv
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
fordulatszámmérőnoun
 1. engin
  1. tachometer
   UK: tækɔmɪtə
egyszeri fordulatnoun
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
hirtelen fordulatnoun
  1. figurative switch
   USA: swɪ'tʃ UK: swɪtʃ
  1. revulsion
   USA: riː·vʌ'lʃʌ·n UK: rɪvʌlʃn
  1. quirk
   USA: kwəː'k UK: kwəːk
kedvező fordulatexp
  1. a turn for the better
   USA: eɪ' təː'n frəː· ðiː· be'təː· UK: eɪ təːn fəː ðiː betər
kedvezőtlen fordulatnoun
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. set-back
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
nyelvi fordulatnoun
  1. phrase
   USA: freɪ'z UK: freɪz
olaszos fordulatnoun
  1. italianism
   UK: ɪtæljənɪzəm
teljes fordulatnoun
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
váratlan fordulatnoun
  1. figurative twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
kifejezés, fordulat, szókapcsolatnoun
  1. phrase
   USA: freɪ'z UK: freɪz
legkisebb fordulatszámmal járv
  1. tick over
   USA: tɪ'k oʊ'vəː· UK: tɪk oʊvər
fordul, fordit; fordulatv
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
üresen nagy fordulatszámmal járatv
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
Report or add missing word to a dictionary...