Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
117
matches in the
gazdanoun
  1. keeper
   USA: kiː'pəː· UK: kiːpər
  1. governor
   USA: gʌ'vəː·nəː· UK: gʌvənər
  1. farmer
   USA: fɔ'rməː· UK: fɑmər
  1. baas
   USA: bɔ'z UK: bɑz
gazdaemberexp
  1. husbandman, husbandmen
   UK: hʌzbəndmən hʌzbəndmən
gazdagadj
  1. well possessed
   USA: we'l pʌ·ze'st UK: wel pəzest
  1. wealthy
   USA: we'lθiː· UK: welθiː
  1. sumptuous
   USA: sʌ'mptʃuː·ʌ·s UK: sʌmptʃʊəs
  1. rich
   USA: rɪ'tʃ UK: rɪtʃ
  1. redundant
   USA: rʌ·dʌ'ndʌ·nt UK: rɪdʌndənt
  1. plentiful
   USA: ple'nʌ·fʌ·l UK: plentɪfəl
  1. literary plenteous
   UK: plentɪəs
  1. mellow
   USA: me'loʊ· UK: meloʊ
  1. figurative luxuriant
   USA: lʌ·gʒəː'iː·ʌ·nt UK: lʌgʒʊərɪənt
  1. literary fraught
   USA: frɔː't UK: frɔːt
  1. fat
   USA: fæ't UK: fæt
  1. exuberant
   USA: ɪ·gzuː'bəː·ʌ·nt UK: ɪgzjuːbərənt
  1. crummy
   USA: krʌ'miː· UK: krʌmiː
  1. crackerjack
   USA: kræ'kəː·ʤæ"k UK: krækəʤæk
  1. be well off
   USA: biː· we'l ɔː'f UK: biː wel ɔf
  1. affluent
   USA: æ'fluː·ʌ·nt UK: æflʊənt
  1. abundant
   USA: ʌ·bʌ'ndʌ·nt UK: əbʌndənt
  1. abounding
   USA: ʌ·baʊ'ndɪ·ŋ UK: əbaʊndɪŋ
gazdag aranylelőhelynoun
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
gazdag emberexp
  1. man of fortune
   USA: mæ'n ʌ·v fɔː'rtʃuː·n UK: mæn ɔv fɔːtʃuːn
  1. old dorado
   USA: dɔː·rɔ'doʊ· UK: dərɑdoʊ
  1. bankroller
   UK: bæŋkroʊlər
gazdag (káliumban stb.) (növ)exp
  1. high in
   USA: haɪ' ɪ'n UK: haɪ ɪn
gazdag kőolajforrásnoun
  1. gusher
   USA: gʌ'ʃəː· UK: gʌʃər
gazdag nyelvezetexp
  1. copious style
   USA: koʊ'piː·ʌ·s staɪ'l UK: koʊpɪəs staɪl
  1. copious language
   USA: koʊ'piː·ʌ·s læ'ŋgwʌ·ʤ UK: koʊpɪəs læŋgwɪʤ
gazdag telérnoun
  1. informal bonanza
   USA: bʌ·næ'nzʌ· UK: boʊnænzə
gazdag érclelőhelynoun
  1. informal bonanza
   USA: bʌ·næ'nzʌ· UK: boʊnænzə
gazdaggá tesz vkitv
  1. make sy rich
   USA: meɪ'k saɪ' rɪ'tʃ
gazdagodásnoun
  1. enrichment
   USA: ʌ·nrɪ'tʃmʌ·nt UK: ɪnrɪtʃmənt
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
gazdagoknoun
  1. rich
   USA: rɪ'tʃ UK: rɪtʃ
  1. plutocracy
   UK: pluːtɔkrəsiː
gazdagok és szegényekexp
gazdagonadv
  1. richly
   USA: rɪ'tʃliː· UK: rɪtʃliː
gazdagon díszítettadj
  1. ornate
   USA: ɔː·rneɪ't UK: ɔːneɪt
gazdagon házasodikexp
  1. marry money
   USA: me'riː· mʌ'niː· UK: mæriː mʌniː
gazdagságnoun
  1. wealth
   USA: we'lθ UK: welθ
  1. superabundance
   UK: suːpərəbʌndəns
  1. figurative spaciousness
   UK: speɪʃəsnəs
  1. richness
   USA: rɪ'tʃnʌ·s UK: rɪtʃnəs
  1. riches
   USA: rɪ'tʃʌ·z UK: riːʃ
  1. profusion
   USA: prʌ·fyuː'ʒʌ·n UK: prəfjuːʒn
  1. profuseness
   UK: prəfjuːsnəs
  1. plenty
   USA: ple'niː· UK: plentiː
  1. opulence
   USA: ɔ'pyʌ·lʌ·ns UK: ɔpjʊləns
  1. figurative money
   USA: mʌ'niː· UK: mʌniː
  1. mammon
   UK: mæmən
  1. figurative luxuriance
   UK: lʌgʒʊərɪəns
  1. exuberance
   USA: ɪ·gzuː'bəː·ʌ·ns UK: ɪgzjuːbərəns
  1. copiousness
   UK: koʊpɪəsnes
  1. affluence
   USA: æ'fluː·ʌ·ns UK: æflʊəns
  1. a long purse
   USA: eɪ' lɔː'ŋ pəː's UK: eɪ lɔŋ pəːs
  1. a heavy purse
   USA: eɪ' he'viː· pəː's UK: eɪ heviː pəːs
gazdagság, virágzásnoun
  1. prosperity
   USA: prɔ·spe'rʌ·tiː· UK: prɔsperɪtiː
gazdagítv
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
Report or add missing word to a dictionary...