Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
hollandnoun
  1. dutch
   USA: dʌ'tʃ UK: dʌtʃ
holland fajansznoun
  1. delf
   UK: delf
holland forintnoun
  1. guilder
   USA: gɪ'ldəː· UK: gɪldər
(holland) forintnoun
  1. guilder
   USA: gɪ'ldəː· UK: gɪldər
holland gyarmatosnoun
  1. South-Afr Hollander
   USA: hɔ'lʌ·ndəː· UK: hɔləndər
holland / hollandiaexp
  1. dutch / netherlands
   USA: dʌ'tʃ ne'ðəː·lʌ·ndz UK: dʌtʃ neðələndz
holland típusú (gördíthető) (növ)exp
  1. Dutch (type) glasshouse
   UK: dʌtʃ taɪp glɑshaʊs
hollandinoun
 1. techn
  1. nipple
   USA: nɪ'pʌ·l UK: nɪpl
  1. Hollander
   USA: hɔ'lʌ·ndəː· UK: hɔləndər
hollandi tetőnoun
  1. gambrel roof
   USA: gæ'mbrʌ·l ruː'f UK: gæmbrəl ruːf
hollandi világi rend nőtagjanoun
Hollandianoun
  1. Netherlands
   USA: ne'ðəː·lʌ·ndz UK: neðələndz
  1. Holland
   USA: hɔ'lʌ·nd UK: hɔlənd
hollandia / hollandexp
  1. netherlands / dutch
   USA: ne'ðəː·lʌ·ndz dʌ'tʃ UK: neðələndz dʌtʃ
hollandulv
  1. dutch
   USA: dʌ'tʃ UK: dʌtʃ
hollandusnoun
  1. Hollander
   USA: hɔ'lʌ·ndəː· UK: hɔləndər
hollandágy (növ)exp
  1. Dutch lights
   USA: dʌ'tʃ laɪ'ts UK: dʌtʃ laɪts
dél-afrikai hollandnoun
  1. Afrikaans
   USA: æ"frʌ·kɔ'nz UK: æfrɪkɑns
a bolygó hollandiexp
  1. the flying dutchman
   USA: ðiː· flaɪ'ɪ·ŋ dʌ'tʃmʌ·n UK: ðiː flaɪɪŋ dʌtʃmən
Zenei irányzat amely föleg Hollandiában terjedt el.noun
Report or add missing word to a dictionary...