Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
225
matches in the
kárnoun
  1. toll
   USA: toʊ'l UK: toʊl
  1. that's a pity
   UK: ðəts eɪ pɪtiː
  1. prejudice
   USA: pre'ʤʌ·dʌ·s UK: preʤʊdɪs
  1. pity
   USA: pɪ'tiː· UK: pɪtiː
  1. pity / that's a -
   UK: pɪtiː ðəts eɪ
  1. pity / it's a -
   USA: pɪ'tiː· ʌ·ts eɪ' UK: pɪtiː ɪts eɪ
  1. pity / be a -
   USA: pɪ'tiː· biː· eɪ' UK: pɪtiː biː eɪ
  1. nuisance
   USA: nuː'sʌ·ns UK: njuːsns
  1. mischief
   USA: mɪ'stʃʌ·f UK: mɪstʃɪf
 1. econ
  1. loss
   USA: lɔː's UK: lɔs
  1. injury
   USA: ɪ'nʤəː·iː· UK: ɪnʤəriː
  1. impairment
   USA: ɪ"mpe'rmʌ·nt UK: ɪmpeəmənt
  1. harm
   USA: hɔ'rm UK: hɑm
  1. Két rossz közül a kisebb(ik)et kell választani.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
  1. expense
   USA: ɪ·kspe'ns UK: ɪkspens
  1. disservice
   USA: dɪ"səː'vʌ·s UK: dɪssəːvɪs
  1. disinterest
   USA: dɪ"sɪ'ntəː·ʌ·st UK: dɪsɪntəːrɪst
  1. disadvantage
   USA: dɪ"sʌ·dvæ'nɪ·ʤ UK: dɪsədvɑntɪʤ
  1. detriment
   USA: de'trʌ·mʌ·nt UK: detrɪmənt
  1. damage
   USA: dæ'mʌ·ʤ UK: dæmɪʤ
  1. damage
   USA: dæ'mʌ·ʤ UK: dæmɪʤ
  1. be a pity
   USA: biː· eɪ' pɪ'tiː· UK: biː eɪ pɪtiː
kár!exp
  1. that's too bad!
   UK: ðəts tuː bæd
kár a benzinért!exp
  1. no go!
   USA: noʊ' goʊ' UK: noʊ goʊ
kár a benzinértexp
kár a gőzért!exp
  1. no go!
   USA: noʊ' goʊ' UK: noʊ goʊ
kár a szót vesztegetni!exp
  1. save your breath!
   USA: seɪ'v yʊ'r bre'θ UK: seɪv jɔːr breθ
kár a szót vesztegetni ráexp
  1. no good talking about it
   USA: noʊ' gʌ·d tɔː'kɪ·ŋ ʌ·baʊ't ʌ·t UK: noʊ gʊd tɔːkɪŋ əbaʊt ɪt
kár a szóértexp
  1. no good talking about it
   USA: noʊ' gʌ·d tɔː'kɪ·ŋ ʌ·baʊ't ʌ·t UK: noʊ gʊd tɔːkɪŋ əbaʊt ɪt
kár a szóért!exp
kár, hogyexp
  1. it is unfortunate that
   USA: ʌ·t ʌ·z ʌ·nfɔː'rtʃuː·nʌ·t ðʌ·t UK: ɪt ɪz ʌnfɔːtʃʊnət ðət
kár; megkárositnoun
  1. damage
   USA: dæ'mʌ·ʤ UK: dæmɪʤ
kár, sajnálomexp
  1. too bad
   USA: tuː' bæ'd UK: tuː bæd
  1. bad / too -
   USA: bæ'd tuː' UK: bæd tuː
kár szót vesztegetni ráexp
  1. it is not worth talking about
   USA: ʌ·t ʌ·z nɔ't wəː'θ tɔː'kɪ·ŋ ʌ·baʊ't UK: ɪt ɪz nɔt wəːθ tɔːkɪŋ əbaʊt
kárbecslőnoun
  1. insurance assessor
   USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns ʌ·se'səː· UK: ɪnʃʊərəns əsesər
  1. assessor
   USA: ʌ·se'səː· UK: əsesər
  1. adjuster
   USA: ʌ·ʤʌ'stəː· UK: əʤʌstər
kárdi (növ)noun
  1. cardoon
   USA: kɔ·rduː'n
kárfelvételexp
  1. assessment of damages
   USA: ʌ·se'smʌ·nt ʌ·v dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: əsesmənt ɔv dæmɪʤɪz
kárfülkenoun
  1. corrie
   USA: kɔː'riː· UK: kɔriː
kárhozatnoun
  1. perdition
   UK: pədɪʃn
  1. damnation
   USA: dæ·mneɪ'ʃʌ·n UK: dæmneɪʃn
kárhozatosadj
  1. figurative pestilent
   UK: pestɪlənt
  1. damning
   USA: dæ'mɪ·ŋ UK: dæmɪŋ
  1. damnable
   UK: dæmnəbl
kárhozottnoun
  1. reprobate
   USA: re'prɔː·beɪ·t UK: reproʊbeɪt
Report or add missing word to a dictionary...