Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
kártérítésnoun
  1. restitution
   USA: re"stʌ·tuː'ʃʌ·n UK: restɪtjuːʃn
 1. law
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. recompense
   USA: re'kʌ·mpe"ns UK: rekəmpens
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. indemnity
   USA: ɪ"nde'mnʌ·tiː· UK: ɪndemnɪtiː
  1. indemnification
   USA: ɪ"nde"mnʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪndemnɪfɪkeɪʃn
  1. compensation
   USA: kɔ"mpʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpenseɪʃn
kártérítés (EU)noun
  1. compensation
   USA: kɔ"mpʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpenseɪʃn
kártérítés (PHARE)noun
  1. penalty
   USA: pe'nʌ·ltiː· UK: penltiː
  1. compensation
   USA: kɔ"mpʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpenseɪʃn
kártérítési díjexp
  1. damages award
   USA: dæ'mʌ·ʤʌ·z ʌ·wɔː'rd UK: dæmɪʤɪz əwɔːd
kártérítési igény megállapítása (biztosításban)noun
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
kártérítési keresetexp
  1. action for damages
   USA: æ'kʃʌ·n frəː· dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: ækʃn fəː dæmɪʤɪz
kártérítési perexp
  1. sue for damages
   USA: suː' frəː· dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: sjuː fəː dæmɪʤɪz
kártérítést fizetv
  1. figurative informal plaster
   USA: plæ'stəː· UK: plɑstər
  1. make amends
   USA: meɪ'k ʌ·me'ndz UK: meɪk əmendz
kártérítést fizet vmiértv
kártérítést nyújtv
  1. recompense
   USA: re'kʌ·mpe"ns UK: rekəmpens
általános kártérítés (EU)exp
  1. general damages
   USA: ʤe'nrʌ·l dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: ʤenrəl dæmɪʤɪz
általános kártérítés (PHARE)exp
  1. general damages
   USA: ʤe'nrʌ·l dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: ʤenrəl dæmɪʤɪz
büntetésként kirótt kártérítésnoun
  1. vindictive damages
   USA: vɪ"ndɪ'ktɪ·v dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: vɪndɪktɪv dæmɪʤɪz
Report or add missing word to a dictionary...