Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
kényelmesnoun
  1. informal UK snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. nonchalant
   USA: nɔ"nʃʌ·lɔ'nt UK: nɔnʃələnt
  1. leisurely
   USA: liː'zəː·liː· UK: leʒəliː
  1. leisured
   UK: leʒəd
  1. handy
   USA: hæ'ndiː· UK: hændiː
  1. easygoing
   USA: iː"ziː·goʊ'ɪ·ŋ UK: iːzɪgoʊɪŋ
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
  1. easy-going
   USA: iː"ziː·goʊ'ɪ·ŋ UK: iːzɪgoʊɪŋ
  1. cushy
   USA: kʊ'ʃiː· UK: kʊʃiː
  1. cozy
   USA: koʊ'ziː· UK: koʊziː
  1. cosy
   USA: koʊ'ziː· UK: koʊziː
  1. convenient
   USA: kʌ·nviː'nyʌ·nt UK: kənviːnɪənt
  1. Sokkal kényelmesebb lesz vonaton utazni repülés helyett.
    1. It will be much more convenient to travel by train than to fly.
  1. confortable
   UK: kɔnfɔːməbl
  1. comfy
   USA: kʌ'mfiː· UK: kʌmfiː
  1. comfortable
   USA: kʌ'mfəː·tʌ·bʌ·l UK: kʌmftəbl
  1. casual
   USA: kæ'ʒwʌ·l UK: kæʒʊəl
kényelmes evezésnoun
  1. paddle
   USA: pæ'dʌ·l UK: pædl
kényelmes hivatalnoun
  1. sinecure
   UK: saɪnɪkjʊər
kényelmes kis szobanoun
  1. snuggery
   UK: snʌgəriː
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
kényelmes, megfelelőadj
  1. convenient
   USA: kʌ·nviː'nyʌ·nt UK: kənviːnɪənt
kényelmes tempóban hajtv
  1. informal tool
   USA: tuː'l UK: tuːl
kényelmes állásnoun
  1. sinecure
   UK: saɪnɪkjʊər
kényelmes életexp
  1. life of ease
   USA: laɪ'f ʌ·v iː'z UK: laɪf ɔv iːz
kényelmesebb helye már nem is lehetnev
  1. be as snug as a bug in a rug
   USA: biː· e'z snʌ'g e'z eɪ' bʌ'g ɪ'n eɪ' rʌ'g UK: biː əz snʌg əz eɪ bʌg ɪn eɪ rʌg
kényelmesenadv
  1. snugly
   USA: snʌ'gliː· UK: snʌgliː
  1. leisurely
   USA: liː'zəː·liː· UK: leʒəliː
kényelmesen befészkelődveexp
  1. snug as a bug in a rug
   USA: snʌ'g e'z eɪ' bʌ'g ɪ'n eɪ' rʌ'g UK: snʌg əz eɪ bʌg ɪn eɪ rʌg
kényelmesen csinál vmitv
kényelmesen elegendőadj
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
kényelmesen elhelyezv
  1. figurative hive
   USA: haɪ'v UK: haɪv
kényelmesen evezexp
  1. paddle
   USA: pæ'dʌ·l UK: pædl
kényelmesen sétálv
  1. informal toddle
   USA: tɔ'dʌ·l UK: tɔdl
kényelmesen utazikexp
  1. travel by easy stages
   USA: træ'vʌ·l baɪ' iː'ziː· steɪ'ʤʌ·z UK: trævl baɪ iːziː steɪʤɪz
kényelmesen ülsz?exp
  1. do you feel all right?
   USA: duː' yuː' fiː'l ɔː'l raɪ't UK: duː juː fiːl ɔːl raɪt
kényelmes/gondtalan életexp
  1. a life of ease
   USA: eɪ' laɪ'f ʌ·v iː'z UK: eɪ laɪf ɔv iːz
kényelmességnoun
  1. ease
   USA: iː'z UK: iːz
  1. commodity
   USA: kʌ·mɔ'dʌ·tiː· UK: kəmɔdɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...