Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
közönségnoun
  1. public
   USA: pʌ'blɪ·k UK: pʌblɪk
 1. theatre
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. audience
   USA: ɔ'diː·ʌ·ns UK: ɔːdɪəns
közönség által láthatóannoun
  1. on-stage
   USA: ɔ"nsteɪ'ʤ UK: ɔnsteɪʤ
közönségesadj
  1. vulgar
   USA: vʌ'lgəː· UK: vʌlgər
  1. unladylike
   UK: ʌnleɪdɪlaɪk
  1. informal scummy
   UK: skʌmiː
  1. plebeian
   USA: plʌ·biː'ʌ·n UK: plɪbiːən
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. ordinary
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. Azt gondoltam, hogy a császárok bölcsebbek voltak a közönséges embereknél.
    1. I thought emperors were wiser than ordinary men.
  1. normal
   USA: nɔː'rmʌ·l UK: nɔːml
  1. mucker
   UK: mʌkə
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. A filmekben általában aljas fickót alakít.
    1. He usually plays the role of a low fellow in films.
  1. insensible
   UK: ɪnsensəbl
  1. illiberal
   UK: ɪlɪbərəl
  1. common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
  1. Szó sincs róla, kedveském; egészen közönséges ember vagyok.
    1. Not a bit of it, my dear; I'm just a common man.
  1. coarse
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. bulk rate
   USA: bʌ'lk reɪ't UK: bʌlk reɪt
  1. blackguard
   UK: blægɑd
  1. base
   USA: beɪ's UK: beɪs
közönséges adóslevélnek minősülő csekknoun
  1. memorandum cheque
   UK: memərændəm tʃek
közönséges beszédexp
  1. low language
   USA: loʊ' læ'ŋgwʌ·ʤ UK: loʊ læŋgwɪʤ
közönséges embernoun
  1. blackguard
   UK: blægɑd
közönséges fráternoun
  1. slang US mucker
   UK: mʌkə
közönséges kifejezésnoun
  1. vulgarism
   UK: vʌlgərɪzəm
közönséges levendulav
  1. lavender
   USA: læ'vʌ·ndəː· UK: lævəndər
közönséges naphalnoun
közönséges nyálkás angolnav
  1. hag
   USA: hæ'g UK: hæg
közönséges nőexp
  1. low woman
   USA: loʊ' wʊ'mʌ·n UK: loʊ wʊmən
közönséges törtnoun
  1. vulgar fraction
   USA: vʌ'lgəː· fræ'kʃʌ·n UK: vʌlgər frækʃn
  1. common fraction
   USA: kɔ'mʌ·n fræ'kʃʌ·n UK: kɔmən frækʃn
közönséges állami iskola, elemi/középexp
  1. public school
   USA: pʌ'blɪ·k skuː'l UK: pʌblɪk skuːl
közönségesenadv
  1. prosaically
   UK: prəzeɪɪkliː
közönségesen használtadj
  1. vulgar
   USA: vʌ'lgəː· UK: vʌlgər
közönségeshez visszatérőadj
  1. anticlimatic
   UK: æntiːklaɪmætɪk
közönségességnoun
  1. vulgarity
   USA: vʌ·lge'rʌ·tiː· UK: vʌlgærɪtiː
  1. vulgarism
   UK: vʌlgərɪzəm
  1. ordinariness
   UK: ɔːdɪnərɪnɪs
  1. lack of refinement
   USA: læ'k ʌ·v rʌ·faɪ'nmʌ·nt UK: læk ɔv rɪfaɪnmənt
közönséges/trágár beszédexp
  1. low language
   USA: loʊ' læ'ŋgwʌ·ʤ UK: loʊ læŋgwɪʤ
közönségszervezőexp
  1. ticket sales
   USA: tɪ'kʌ·t seɪ'lz UK: tɪkɪt seɪlz
Report or add missing word to a dictionary...