Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
különlegesnoun
  1. specific
   USA: spʌ·sɪ'fɪ·k UK: spəsɪfɪk
 1. gastro
  1. special
   USA: spe'ʃʌ·l UK: speʃl
  1. peculiar
   USA: pʌ·kyuː'lyəː· UK: pɪkjuːlɪər
  1. informal patent
   USA: pæ'tʌ·nt UK: peɪtnt
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. extraordinary
   USA: e"kstrʌ·ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɪkstrɔːdnriː
  1. extra
   USA: e'kstrʌ· UK: ekstrə
  1. especial
   UK: ɪspeʃl
  1. anomalous
   USA: ʌ·nɔ'mʌ·lʌ·s UK: ənɔmələs
  1. amazing
   USA: ʌ·meɪ'zɪ·ŋ UK: əmeɪzɪŋ
különleges elsőbbségexp
  1. top priority
   USA: tɔ'p praɪ·ɔː'rʌ·tiː· UK: tɔp praɪɔrɪtiː
különleges feltételek (EU)exp
  1. special conditions
   USA: spe'ʃʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: speʃl kəndɪʃnz
különleges feltételek (PHARE)exp
  1. special conditions
   USA: spe'ʃʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: speʃl kəndɪʃnz
különleges képességnoun
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
különleges méretnoun
  1. outsize
   USA: aʊ'tsaɪ"z UK: aʊtsaɪz
különleges méretűadj
  1. oversized
   USA: oʊ'vəː·saɪ'zd UK: oʊvəsaɪzd
  1. outsize
   USA: aʊ'tsaɪ"z UK: aʊtsaɪz
különleges tulajdonságv
  1. flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
különleges ételnoun
különlegesenadv
  1. specially
   USA: spe'ʃliː· UK: speʃəliː
különlegesen jó minőségexp
  1. extra fine quality
   USA: e'kstrʌ· faɪ'n kwɔ'lʌ·tiː· UK: ekstrə faɪn kwɔlɪtiː
különlegesen nagyszerű vminoun
  1. tip-topper
   UK: tɪptɔpər
különlegességnoun
  1. speciality
   USA: spe"ʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: speʃɪælɪtiː
  1. peculiarity
   USA: pɪ·kyuː"liː·e'rʌ·tiː· UK: pɪkjuːlɪærɪtiː
  1. oddity
   USA: ɔ'dʌ·tiː· UK: ɔdɪtiː
különlegesség, sajátosságnoun
  1. speciality
   USA: spe"ʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: speʃɪælɪtiː
valami különlegesexp
  1. anything in particular
   USA: e'niː·θɪ"ŋ ɪ'n pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: enɪθɪŋ ɪn pətɪkjʊlər
cukrászsütemény különlegességexp
  1. fancy cake
   USA: fæ'nsiː· keɪ'k UK: fænsiː keɪk
Report or add missing word to a dictionary...