Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
kellemesadj
  1. welcome
   USA: we'lkʌ·m UK: welkəm
  1. figurative informal sweet
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. suave
   USA: swɔ'v UK: swɑv
  1. informal soft
   USA: sɔ'ft UK: sɔft
  1. informal UK snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. pleasurable
   USA: ple'ʒəː·ʌ·bʌ·l UK: pleʒərəbl
  1. pleasing
   USA: pliː'zɪ·ŋtʌ·n UK: pliːzɪŋ
  1. pleasant
   USA: ple'zʌ·nt UK: pleznt
  1. palatable
   USA: pæ'lʌ·tʌ·bʌ·l UK: pælətəbl
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. old merry
   USA: me'riː· UK: meriː
  1. liquid
   USA: lɪ'kwʌ·d UK: lɪkwɪd
  1. old gracious
   USA: greɪ'ʃʌ·s UK: greɪʃəs
  1. genial
   USA: ʤiː'nyʌ·l UK: ʤiːnɪəl
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. enjoyable
   USA: e·nʤɔɪ'ʌ·bʌ·l UK: ɪnʤɔɪəbl
  1. engaging
   USA: e·ngeɪ'ʤɪ·ŋ UK: ɪngeɪʤɪŋ
  1. delectable
   USA: dʌ·le'ktʌ·bʌ·l UK: dɪlektəbl
  1. cushy
   USA: kʊ'ʃiː· UK: kʊʃiː
  1. comfortable
   USA: kʌ'mfəː·tʌ·bʌ·l UK: kʌmftəbl
  1. comely
   USA: kʌ'mliː· UK: kʌmliː
  1. boon
   USA: buː'n UK: buːn
  1. bland
   USA: blæ'nd UK: blænd
  1. benign
   USA: bʌ·naɪ'n UK: bɪnaɪn
  1. attractive
   USA: ʌ·træ'ktɪ·v UK: ətræktɪv
  1. agreeable
   USA: ʌ·griː'ʌ·bʌ·l UK: əgriːəbl
  1. affable
   USA: æ'fʌ·bʌ·l UK: æfəbl
kellemes hangzásúadj
  1. harmonious
   USA: hɔ·rmoʊ'niː·ʌ·s UK: hɑmoʊnɪəs
kellemes hangúadj
  1. euphonic
   UK: juːfɔnɪk
kellemes helyzetexp
  1. bed of roses
   USA: be'd ʌ·v roʊ'zʌ·z UK: bed ɔv roʊzɪz
kellemes húsvéti ünnepeketexp
  1. happy easter
   USA: hæ'piː· iː'stəː· UK: hæpiː iːstər
kellemes időkexp
  1. blissful days
   USA: blɪ'sfʌ·l deɪ'z UK: blɪsfəl deɪz
kellemes időtöltésnoun
  1. picnic
   USA: pɪ'knɪ"k UK: pɪknɪk
kellemes illatnoun
  1. redolence
   UK: redələns
  1. fragrance
   USA: freɪ'grʌ·ns UK: freɪgrəns
kellemes illata vmineknoun
kellemes illatúadj
  1. redolent
   UK: redələnt
kellemes izgalomnoun
  1. titillation
   USA: tɪ"tʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: tɪtɪleɪʃn
  1. figurative sauce
   USA: sɔː's UK: sɔːs
kellemes izgalomba hozv
  1. elate
   USA: ʌ·leɪ't UK: ɪleɪt
kellemes karácsonytexp
  1. merry christmas
   USA: me'riː· krɪ'smʌ·s UK: meriː krɪsməs
kellemes kis zugnoun
  1. cubbyhole
   USA: kʌ'biː·hoʊ"l UK: kʌbɪhoʊl
  1. cubby-hole
   USA: kʌ'biː·hoʊ"l UK: kʌbɪhoʊl
kellemes külsejűadj
  1. personable
   USA: pəː'sʌ·nʌ·bʌ·l UK: pəːsənəbl
kellemes lehetettexp
  1. it must have been good
   USA: ʌ·t mʌ'st hæ'v bʌ·n gʌ·d UK: ɪt mʌst hæv biːn gʊd
kellemes látványexp
  1. sight for sore eyes
   USA: saɪ't frəː· sɔː'r aɪ'z UK: saɪt fəː sɔːr aɪz
kellemes megjelenésűadj
  1. personable
   USA: pəː'sʌ·nʌ·bʌ·l UK: pəːsənəbl
kellemes, megnyeröadj
  1. pleasing
   USA: pliː'zɪ·ŋtʌ·n UK: pliːzɪŋ
kellemes napokexp
  1. blissful days
   USA: blɪ'sfʌ·l deɪ'z UK: blɪsfəl deɪz
Report or add missing word to a dictionary...