Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
leánynoun
  1. skirt
   USA: skəː't UK: skəːt
  1. maiden
   USA: meɪ'dʌ·n UK: meɪdn
  1. job
   USA: ʤoʊ'b UK: ʤoʊb
  1. girl
   USA: gəː'l UK: gəːl
  1. gill
   USA: gɪ'l UK: ʤɪl
  1. gal
   USA: gæ'l UK: gæl
  1. colleen
   USA: kɔ"liː'n UK: kɔliːn
leány vállalatnoun
  1. branch
   USA: bræ'ntʃ UK: brɑntʃ
leányanyaexp
  1. unmarried mother
   USA: ʌ·nme'riː·d mʌ'ðəː· UK: ʌnmærɪd mʌðər
leánycserkésznoun
  1. ranger
   USA: reɪ'nʤəː· UK: reɪnʤər
  1. girl guide
   USA: gəː'l gaɪ'd UK: gəːl gaɪd
leányiskolanoun
leánykanoun
  1. lassie
   USA: læ'siː· UK: læsiː
  1. lass
   USA: læ's UK: læs
  1. damsel
   USA: dæ'mzʌ·l UK: dæmzl
leánykereskedelemexp
  1. white slave traffic
   USA: hwaɪ't sleɪ'v træ'fɪ·k UK: waɪt sleɪv træfɪk
leánykereskedésnoun
  1. informal bawd
   USA: bɔː'd UK: bɔːd
leánykornoun
  1. girlhood
   USA: gəː'lhʊ"d UK: gəːlhʊd
leánykori névexp
  1. name / maiden -
   USA: neɪ'm meɪ'dʌ·n UK: neɪm meɪdn
  1. maiden name
   USA: meɪ'dʌ·n neɪ'm UK: meɪdn neɪm
leánykérésnoun
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. proposal
   USA: prʌ·poʊ'zʌ·l UK: prəpoʊzl
leányneveldenoun
  1. seminary
   USA: se'mʌ·ne"riː· UK: semɪnəriː
leánynevelő intézetexp
  1. seminary
   USA: se'mʌ·ne"riː· UK: semɪnəriː
leányok csapataexp
  1. bevy of maidens
   USA: be'viː· ʌ·v meɪ'dʌ·nz UK: beviː ɔv meɪdnz
leányosadj
  1. girlish
   USA: gəː'lɪ·ʃ UK: gəːlɪʃ
leányseregexp
  1. bevy of maidens
   USA: be'viː· ʌ·v meɪ'dʌ·nz UK: beviː ɔv meɪdnz
leányszöktetőnoun
 1. law
  1. abductor
   USA: ʌ·bdʌ'ktəː· UK: æbdʌktə
leányszövetségnoun
  1. sorority
   USA: səː·ɔː'rʌ·tiː· UK: sərɔrɪtiː
leányvállalatnoun
  1. subsidiary
   USA: sʌ·bsɪ'diː·e"riː· UK: səbsɪdɪəriː
  1. subsidiary company
   USA: sʌ·bsɪ'diː·e"riː· kʌ'mpʌ·niː· UK: səbsɪdɪəriː kʌmpəniː
leányzó, hajadonadj
  1. maiden
   USA: meɪ'dʌ·n UK: meɪdn
Report or add missing word to a dictionary...