Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
Magyaradj
  1. Hungarian
   USA: hʌ·ŋge'riː·ʌ·n UK: hʌŋgeərɪən
magyar decus csoportexp
  1. hungarian local user group
   USA: hʌ·ŋge'riː·ʌ·n loʊ'kʌ·l yuː'zəː· gruː'p UK: hʌŋgeərɪən loʊkl juːzər gruːp
magyar kártya színeiexp
  1. german suits
   USA: ʤəː'mʌ·n suː'ts UK: ʤəːmən suːts
magyar / magyarországexp
  1. hungarian / hungary
   USA: hʌ·ŋge'riː·ʌ·n hʌ'ŋgəː·iː· UK: hʌŋgeərɪən hʌŋgəriː
magyar szappangyökérexp
magyar tudományos akadémiaexp
  1. hungarian academy of sciences
   USA: hʌ·ŋge'riː·ʌ·n ʌ·kæ'dʌ·miː· ʌ·v saɪ'ʌ·nsʌ·z UK: hʌŋgeərɪən əkædəmiː ɔv saɪənsɪz
Magyarországnoun
  1. Hungary
   USA: hʌ'ŋgəː·iː· UK: hʌŋgəriː
magyarország folyóiexp
  1. rivers of hungary
   USA: rɪ'vəː·z ʌ·v hʌ'ŋgəː·iː· UK: rɪvəz ɔv hʌŋgəriː
magyarország / magyarexp
  1. hungary / hungarian
   USA: hʌ'ŋgəː·iː· hʌ·ŋge'riː·ʌ·n UK: hʌŋgəriː hʌŋgeərɪən
magyarország vízhálózataexp
  1. rivers of hungary
   USA: rɪ'vəː·z ʌ·v hʌ'ŋgəː·iː· UK: rɪvəz ɔv hʌŋgəriː
magyarulnoun
  1. Hungarian
   USA: hʌ·ŋge'riː·ʌ·n UK: hʌŋgeərɪən
magyaránadv
  1. bluntly
   USA: blʌ'ntliː· UK: blʌntliː
magyarázv
  1. interpret
   USA: ɪ"ntəː'prʌ·t UK: ɪntəːprɪt
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. expound
   USA: ɪ·kspaʊ'nd UK: ɪkspaʊnd
  1. explain
   USA: ɪ·kspleɪ'n UK: ɪkspleɪn
  1. explain
   USA: ɪ·kspleɪ'n UK: ɪkspleɪn
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
  1. comment on
   USA: kɔ'me·nt ɔ'n UK: kɔment ɔn
magyaráz vmitv
magyarázatnoun
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
  1. note
   USA: noʊ't UK: noʊt
  1. A szerző megjegyzéseit a könyv végén találod.
    1. You can find the author's notes at the back of the book.
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. exposition
   USA: e"kspʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ekspəzɪʃn
 1. philos
  1. explication
   USA: e"ksplʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: eksplɪkeɪʃən
  1. explanation
   USA: e"ksplʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ekspləneɪʃn
  1. elucidation
   UK: ɪluːsɪdeɪʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. comment
   USA: kɔ'me·nt UK: kɔment
magyarázattal szolgálv
  1. account for
   USA: ʌ·kaʊ'nt frəː· UK: əkaʊnt fəː
magyarázatul szolgál vmirev
magyarázhatóadj
  1. explicable
   UK: eksplɪkəbl
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
magyarázkodikv
  1. explain oneself
   USA: ɪ·kspleɪ'n wʌ"nse'lf UK: ɪkspleɪn wʌnself
magyarázásnoun
  1. exposition
   USA: e"kspʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ekspəzɪʃn
  1. commenting
   USA: kɔ'me·ntɪ·ŋ UK: kɔmentɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...