Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
mozdonynoun
  1. informal child puffer
   USA: pʌ'fəː· UK: pʌfə
 1. rail
  1. engine
   USA: ɪ'nʤʌ·n UK: enʤɪn
mozdony menet közbeni vízmerítő csövenoun
  1. syphon
   USA: saɪ'fʌ·n UK: saɪfən
mozdony menetközbeni vízmerítő csövenoun
  1. siphon
   USA: saɪ'fʌ·n UK: saɪfən
mozdonyhóekenoun
  1. pilot plough
   USA: paɪ'lʌ·t ploʊ' UK: paɪlət plaʊ
mozdonyvezetőnoun
  1. US runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
  1. motorman
   UK: moʊtəmən
  1. locomotive engineer
   USA: loʊ"kʌ·moʊ'tɪ·v e"nʤʌ·nɪ'r UK: loʊkəmoʊtɪv enʤɪnɪər
  1. US engineer
   USA: e"nʤʌ·nɪ'r UK: enʤɪnɪər
  1. engine driver
   USA: ɪ'nʤʌ·n draɪ'vəː· UK: enʤɪn draɪvər
ellenőrző mozdonyadj
elölfutó mozdonyadj
rendező mozdonyexp
  1. yard locomotive
   USA: yɔ'rd loʊ"kʌ·moʊ'tɪ·v UK: jɑd loʊkəmoʊtɪv
fűtőházi mozdonyállásnoun
 1. rail
  1. stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
Report or add missing word to a dictionary...