Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
naplónoun
 1. ind
  1. log
   USA: lɔː'g UK: lɔg
  1. log-book
   USA: lɔː'gbʊ"k UK: lɔgbʊk
  1. diary
   USA: daɪ'riː· UK: daɪəriː
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
 2. econ
  1. US blotter
   USA: blɔ'təː· UK: blɔtər
naplótekercsexp
  1. audit roll
   USA: ɔː'dʌ·t roʊ'l UK: ɔːdɪt roʊl
naplózó segédprogramexp
  1. log utilities
   USA: lɔː'g yuː·tɪ'lʌ·tiː·z UK: lɔg juːtɪlɪtɪz
naplóírónoun
  1. diarist
   UK: daɪərɪst
bírósági naplónoun
 1. law
  1. US docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
előjegyzési naplónoun
  1. appointment book
   USA: ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt bʊ'k UK: əpɔɪntmənt bʊk
növedéki naplónoun
  1. accession register
   USA: ʌ·kse'ʃʌ·n re'ʤʌ·stəː· UK: ækseʃn reʤɪstər
nyilvántartó naplónoun
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
büntetések naplójaexp
  1. defaulter's book
   USA: dʌ·fɔː'ltəː·z bʊ'k UK: dɪfɔːltəz bʊk
blog (weblog, webes napló)noun
Report or add missing word to a dictionary...