Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
sípv
  1. whistle
   USA: hwɪ'sʌ·l UK: wɪsl
  1. whistle
   USA: hwɪ'sʌ·l UK: wɪsl
 1. music
  1. quill
   USA: kwɪ'l UK: kwɪl
 2. naut ind
  1. hooter
   USA: huː'təː· UK: huːtər
  1. fife
   USA: faɪ'f UK: faɪf
síp (spárga) (növ)exp
  1. spear (asparagus)
   USA: spɪ'r ʌ·spe'rʌ·gʌ·s UK: spɪər əspærəgəs
sípcsontnoun
  1. tibia
   USA: tɪ'biː·ʌ· UK: tɪbɪə
 1. med
  1. tibia, tibiae
   UK: tɪbɪə tɪbɪiː
  1. shinbone
   USA: ʃɪ'nboʊ"n UK: ʃɪnboʊn
  1. informal shin
   USA: ʃɪ'n UK: ʃɪn
  1. shin-bone
   USA: ʃɪ'nboʊ"n UK: ʃɪnboʊn
  1. shin bone
   USA: ʃɪ'n boʊ'n UK: ʃɪn boʊn
  1. shank
   USA: ʃæ'ŋk UK: ʃæŋk
sípcsont-adj
sípcsontiadj
sípcsonton rúgv
  1. shin
   USA: ʃɪ'n UK: ʃɪn
  1. hack
   USA: hæ'k UK: hæk
sípcsonton rúg vkitv
  1. shin up
   USA: ʃɪ'n ʌ'p UK: ʃɪn ʌp
sípcsontvédőnoun
  1. leggings
   USA: le'gɪ·ŋz UK: legɪŋz
sípjelnoun
  1. pips
   USA: pɪ'ps UK: pɪps
sípjelet adv
 1. naut
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
sípjelzéssel összehívv
 1. naut
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
sípjelzést adv
 1. naut
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
sípjelzést adó személynoun
  1. whistler
   USA: hwɪ'sləː· UK: wɪslə
sípolv
  1. whistle
   USA: hwɪ'sʌ·l UK: wɪsl
  1. whistle
   USA: hwɪ'sʌ·l UK: wɪsl
  1. scream
   USA: skriː'm UK: skriːm
 1. naut
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
  1. hoot
   USA: huː't UK: huːt
  1. hiss
   USA: hɪ's UK: hɪs
sípolásnoun
  1. piping
   USA: paɪ'pɪ·ŋ UK: paɪpɪŋ
  1. hoot
   USA: huː't UK: huːt
  1. hiss
   USA: hɪ's UK: hɪs
  1. click
   USA: klɪ'k UK: klɪk
  1. beep
   USA: biː'p UK: biːp
sípoló tüdejű lónoun
  1. whistler
   USA: hwɪ'sləː· UK: wɪslə
sípolórécenoun
  1. widgeon
   UK: wɪʤən
síposnoun
  1. whistler
   USA: hwɪ'sləː· UK: wɪslə
sípot fújv
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
sípsornoun
 1. music
  1. tier
   USA: tiː'r UK: tɪər
Report or add missing word to a dictionary...