Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
társaságnoun
  1. pej tribe
   USA: traɪ'b UK: traɪb
  1. sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. Senki sem akart bevezetni ebbe a társaságba.
    1. No one has been willing to introduce me into that set.
  1. party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. informal US outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. nest
   USA: ne'st UK: nest
 1. rail naut
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. fellowship
   USA: fe'loʊ·ʃɪ"p UK: feloʊʃɪp
  1. pej informal crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. covey
   USA: kʌ'viː· UK: koʊviː
 2. fin econ
  1. corporation
   USA: kɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kɔːpəreɪʃn
  1. old consort
   USA: kʌ·nsɔː'rt UK: kɔnsɔːt
  1. company
   USA: kʌ'mpʌ·niː· UK: kʌmpəniː
  1. companionship
   USA: kʌ·mpæ'nyʌ·nʃɪ"p UK: kəmpænɪənʃɪp
  1. Co.
   USA: koʊ' UK: koʊ
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
  1. caboodle
   USA: kʌ·buː'dʌ·l UK: kəbuːdl
  1. informal bunch
   USA: bʌ'ntʃ UK: bʌntʃ
  1. bevy
   USA: be'viː· UK: beviː
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
  1. association
   USA: ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əsoʊsɪeɪʃn
társaság alapítási költségeiexp
  1. preliminary expenses of a company
   USA: priː·lɪ'mʌ·ne"riː· ɪ·kspe'nsʌ·z ʌ·v eɪ' kʌ'mpʌ·niː· UK: prɪlɪmɪnəriː ɪkspensɪz ɔv eɪ kʌmpəniː
társaság; vállalatnoun
  1. company
   USA: kʌ'mpʌ·niː· UK: kʌmpəniː
társaságba járv
  1. get out
   USA: gɪ't aʊ't UK: get aʊt
társaságiadj
  1. social
   USA: soʊ'ʃʌ·l UK: soʊʃl
társasági alaptőkeexp
  1. joint capital
   USA: ʤɔɪ'nt kæ'pʌ·tʌ·l UK: ʤɔɪnt kæpɪtəl
társasági emberexp
  1. man of fashion
   USA: mæ'n ʌ·v fæ'ʃʌ·n UK: mæn ɔv fæʃn
  1. man about town
   USA: mæ'n ʌ·baʊ't taʊ'n UK: mæn əbaʊt taʊn
társasági szerződésexp
  1. deed of association
   USA: diː'd ʌ·v ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: diːd ɔv əsoʊsɪeɪʃn
társasági tőkeexp
  1. joint capital
   USA: ʤɔɪ'nt kæ'pʌ·tʌ·l UK: ʤɔɪnt kæpɪtəl
társasági vagyonexp
  1. joint stock
   USA: ʤɔɪ'nt stɔ'k UK: ʤɔɪnt stɔk
társaságkedvelöadj
  1. outgoing
   USA: aʊ'tgoʊ"ɪ·ŋ UK: aʊtgoʊɪŋ
társaságkedvelőadj
  1. sociable
   USA: soʊ'ʃʌ·bʌ·l UK: soʊʃəbl
  1. companionable
   UK: kəmpænɪənəbl
társaságot kedvelőadj
  1. outgoing
   USA: aʊ'tgoʊ"ɪ·ŋ UK: aʊtgoʊɪŋ
  1. gregarious
   USA: grʌ·ge'riː·ʌ·s UK: grɪgeərɪəs
  1. convivial
   USA: kʌ·nvɪ'viː·ʌ·l UK: kənvɪvɪəl
baráti társaságnoun
  1. fraternity
   USA: frʌ·təː'nʌ·tiː· UK: frətəːnɪtiː
  1. fellowship
   USA: fe'loʊ·ʃɪ"p UK: feloʊʃɪp
  1. companionship
   USA: kʌ·mpæ'nyʌ·nʃɪ"p UK: kəmpænɪənʃɪp
bibliaterjesztő társaságnoun
  1. Bible Society
   USA: baɪ'bʌ·l sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: baɪbl səsaɪətiː
biztosító társaságnoun
  1. insurance company
   USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns kʌ'mpʌ·niː· UK: ɪnʃʊərəns kʌmpəniː
díszes társaságnoun
előkelő társaságnoun
  1. high life
   USA: haɪ' laɪ'f UK: haɪ laɪf
  1. beau monde
   USA: boʊ' mɔ'nd
félvilági társaságnoun
  1. demimonde
   UK: demɪmɔːnd
hajózási társaságnoun
  1. shipping company
   USA: ʃɪ'pɪ·ŋ kʌ'mpʌ·niː· UK: ʃɪpɪŋ kʌmpəniː
Report or add missing word to a dictionary...