Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
tátikanoun
 1. bot
  1. snapdragon
   USA: snæ'pdræ"gʌ·n UK: snæpdrægən
  1. snap-dragon
   USA: snæ'pdræ"gʌ·n UK: snæpdrægən
tátja a szájátv
  1. gape
   USA: geɪ'p UK: geɪp
tátongv
  1. yawn
   USA: yɔː'n UK: jɔːn
  1. gape
   USA: geɪ'p UK: geɪp
tátongásnoun
  1. gape
   USA: geɪ'p UK: geɪp
tátongóadj
  1. gaping
   USA: geɪ'pɪ·ŋ UK: geɪpɪŋ
tátongó nyílásnoun
  1. jaws
   USA: ʤɔː'z UK: ʤɔːz
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
tátott szájjaladv
  1. agape
   USA: ʌ·geɪ'p UK: əgeɪp
tátott szájúadj
  1. open-mouthed
   UK: oʊpənmaʊðd
Report or add missing word to a dictionary...