Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
trónv
  1. informal throne
   USA: θroʊ'n UK: θroʊn
trónfosztásnoun
  1. dethronement
   UK: diːθroʊnmənt
trónjától megfosztv
  1. dethrone
   USA: diː·θroʊ'n UK: diːθroʊn
trónkövetelőnoun
 1. hist
  1. pretender
   USA: priː·te'ndəː· UK: prɪtendər
trónolv
  1. throne
   USA: θroʊ'n UK: θroʊn
trónolásnoun
  1. enthronement
   UK: ɪnθroʊnmənt
trónra emelv
  1. throne
   USA: θroʊ'n UK: θroʊn
  1. enthrone
   UK: ɪnθroʊn
trónra emelésnoun
  1. enthronement
   UK: ɪnθroʊnmənt
trónra lépexp
  1. come to the trone
   USA: kʌ'm tʌ· ðiː· troʊ'n UK: kʌm tuː ðiː troʊniː
  1. come to the throne
   USA: kʌ'm tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: kʌm tuː ðiː θroʊn
  1. come to the crown
   USA: kʌ'm tʌ· ðiː· kraʊ'n UK: kʌm tuː ðiː kraʊn
  1. ascend the throne
   USA: ʌ·se'nd ðiː· θroʊ'n UK: əsend ðiː θroʊn
  1. accede to the throne
   USA: æ·ksiː'd tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: əksiːd tuː ðiː θroʊn
trónra lépésexp
  1. coming to the throne
   USA: kʌ'mɪ·ŋ tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: kʌmɪŋ tuː ðiː θroʊn
  1. accession to throne
   USA: ʌ·kse'ʃʌ·n tʌ· θroʊ'n UK: ækseʃn tuː θroʊn
trónszéknoun
  1. stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
trónt emelv
  1. figurative enthrone
   UK: ɪnθroʊn
trónörökösexp
  1. heir apparent to the throne
   USA: e'r ʌ·pe'rʌ·nt tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: eər əpærənt tuː ðiː θroʊn
  1. crown prince
   USA: kraʊ'n prɪ'ns UK: kraʊn prɪns
trónörökösnőnoun
  1. crown princess
   USA: kraʊ'n prɪ'nse·s UK: kraʊn prɪnses
a trón várományosaexp
  1. heir apparent to the throne
   USA: e'r ʌ·pe'rʌ·nt tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: eər əpærənt tuː ðiː θroʊn
elűz trónjárólv
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
megfoszt trónjátólv
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
vkit trónra juttató személynoun
  1. king-maker
   USA: kɪ'ŋmeɪ"kəː· UK: kɪŋmeɪkə
feltételezett trónörökösnoun
  1. heir presumptive
   USA: e'r priː·zʌ'mptɪ·v UK: eər prɪzʌmptɪv
visszahelyezés a trónranoun
  1. restoration
   USA: re"stəː·eɪ'ʃʌ·n UK: restəreɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...