Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
vásárlónoun
  1. shopper
   USA: ʃɔ'pəː· UK: ʃɔpər
  1. purchaser
   USA: pəː'tʃʌ·səː· UK: pəːtʃəsər
  1. procurer
   USA: proʊ·kyʊ'rəː· UK: prəkjʊərər
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
  1. costumer
   USA: kɔ'stuː·məː· UK: kɔstjuːmər
  1. old regional chap
   USA: tʃæ'p UK: tʃæp
  1. buyer
   USA: baɪ'əː· UK: baɪər
vásárló, vevönoun
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
vásárlóerőnoun
  1. spending power
   USA: spe'ndɪ·ŋ paʊ'əː· UK: spendɪŋ paʊər
vásárlóközönségnoun
 1. econ
  1. goodwill
   USA: gʊ·dwɪ'l UK: gʊdwɪl
  1. custom
   USA: kʌ'stʌ·m UK: kʌstəm
állandó vásárlónoun
  1. custom
   USA: kʌ'stʌ·m UK: kʌstəm
 1. econ
  1. informal client
   USA: klaɪ'ʌ·nt UK: klaɪənt
nagybani vásárlónoun
 1. econ
  1. wholesaler
   USA: hoʊ'lseɪ"ləː· UK: hoʊlseɪlər
Report or add missing word to a dictionary...