Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
162
matches in the
vérv
  1. blood
   USA: blʌ'd UK: blʌd
vér nem válik vízzéexp
  1. blood will tell
   USA: blʌ'd wʌ·l te'l UK: blʌd wɪl tel
  1. blood is thicker than water
   USA: blʌ'd ʌ·z θɪ'kəː· ðʌ·n wɔː'təː· UK: blʌd ɪz θɪkər ðæn wɔːtər
véradónoun
  1. donor of blood
   USA: doʊ'nəː· ʌ·v blʌ'd UK: doʊnər ɔv blʌd
véradó központnoun
  1. blood bank
   USA: blʌ'd bæ'ŋk UK: blʌd bæŋk
véralkoholszintexp
  1. blood alcohol level
   USA: blʌ'd æ'lkʌ·hɔ"l le'vʌ·l UK: blʌd ælkəhɔl levl
véralvadásiadj
  1. thrombotic
   UK: θrɔmboʊtɪk
véraláfutás(os)adj
  1. bloodshot
   UK: blʌdʃɔt
véraláfutásosadj
  1. bloodshot
   UK: blʌdʃɔt
véraláfutásos szemexp
  1. red eyes
   USA: re'd aɪ'z UK: red aɪz
  1. black eye
   USA: blæ'k aɪ' UK: blæk aɪ
véraláfutásos szeműadj
vérbajnoun
  1. syphilis
   USA: sɪ'fʌ·lʌ·s UK: sɪfɪlɪs
  1. slang pox
   USA: pɔ'ks UK: pɔks
  1. slang measles
   USA: miː'zʌ·lz UK: miːzlz
vérbajosadj
  1. syphilitic
   UK: sɪfɪlɪtɪk
vérbanknoun
  1. blood-bank
   UK: blʌdbæŋk
vérbe borítv
  1. bloody
   USA: blʌ'diː· UK: blʌdiː
vérben megforgatv
  1. flesh
   USA: fle'ʃ UK: fleʃ
vérbosszúnoun
  1. vendetta
   USA: ve·nde'tʌ· UK: vendetə
  1. blood feud
   USA: blʌ'd fyuː'd UK: blʌd fjuːd
vérbőségnoun
 1. med
  1. congestion
   USA: kʌ·nʤe'stʃʌ·n UK: kənʤestʃən
vércseppnoun
  1. literary gout
   USA: gaʊ't UK: gaʊt
vércsomóv
  1. clot
   USA: klɔ't UK: klɔt
Report or add missing word to a dictionary...